91

Magnus Hertzberg

"Nya kvastar sopar bäst också i Bryssel"

Efter närmare fyrtio år som journalist har jag bred erfarenhet av att bevaka frågor som berör Finlands relation till EU. Jag anser att Finland bör vara kritiskt men konstruktivt i sin EU-politik. EU bör vara stort i de stora frågorna men litet i de små. EU bör vara stort när det gäller fred och klimat men litet när det gäller detaljstyrningen av medborgarnas vardag.

Jag vill jobba för fortsatt och ökat militärt stöd till Ukraina så att EU:s målsättning om att Ukraina skall vinna kriget FAKTISKT blir verklighet. Ryssland bör ställas till svars och de frysta ryska tillgångarna bör användas till att STÖDJA Ukraina.

Det är viktigt att ställa upp för DEMOKRATI och mänskliga rättigheter. Här bör också Finland och Finlands regering föregå med gott exempel. I annat fall är vi inte riktigt trovärdiga då vi kritiserar hur rättstatspricipen följts i EU:s ANDRA medlemsländer.

EU bör leva upp till principen om att skogspolitiken är en nationell angelägenhet. I det här sammanhanget är det viktigt att agera vakthund då kommissionen lägger fram förslag som INNEBÄR ett hot mot vår självbestämmanderätt.

Namn: Magnus Hertzberg
Födelseår: 1957
Hemort: Helsingfors
Titel: reporter
E-post: magnus.r.hertzberg@gmail.com
Tel: 0400514482

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

SÄKERHET

Rysslands bestialiska angrepp på Ukraina är ett hot mot hela den västerländska demokratin. EU bör göra sitt yttersta för att Ukraina ska kunna vinna kriget. Det här lyckas bäst bara med ett starkt och enat EU.

EU:s handlingskraft måste stärkas och majoritetsbeslut måste i högre grad tas i användning i säkerhets- och utrikespolitiken.

DEMOKRATI

EU bör vara stort i de stora frågorna och litet i de små. Stort när det gäller frågor som fred och klimat. Litet när det gäller detaljreglering av medborgarnas vardag. Det måste bli ett stopp på EU:s tsunami av förordningar som reglerar vår skogsvård. I Finland är vi bättre på skog än EU-kommissionen. Skogspolitiken bör förbli en nationell angelägenhet också i framtiden och försöken att utvidga EU:s kompetens i skogsfrågor bör stoppas.. Det är framför allt viktigt att agera vakthund då kommissionen lägger fram förslag som innebär ett hot mot vår självbestämmanderätt.
För att inte tala om EU:s dricksvattendirektiv som kan medföra utgifter på flera miljarder för Finland, årligen

Kandidatens svar i valmaskinen

1 / 13

Miljö och Klimatförändringar: "EU bör öka sina ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar, även om det innebär högre kostnader för medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Den gröna omställningen kommer att innebära ökade kostnader för medlemsländerna. Antingen i form av ökad finansiering till EU eller i form av nationella satsningar.

2 / 13

Ekonomi och Handel: "EU bör sträva efter att skapa frihandelsavtal med fler länder, även om det innebär konkurrens för vissa inhemska industrier."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

EU har ingenting att vinna på att vara protektionistisk och dessutom har det visdat sig att utvidgad frihandel är bra med tanke på att bevara freden. Frihandelsavtalen är också bra för konsumenterna , sortimentet breddas och i bästa fall kan priserna bli billigare.

3 / 13

Migration och Asylpolitik: "Jag stödjer en gemensam EU-politik för migration och asyl som innebär mer delat ansvar mellan medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Det är viktigt att gå in för att dela ansvaret för att ta emot asylsökande. Åtminstone bör länder som inte är beredda att ta emot asylsökande ställa upp med ökad finansiering till de mottagande medlemsländerna.

4 / 13

Utbildning och Forskning: "EU bör öka sin budget för forskning och utveckling, samt främja utbytesprogram för studenter och forskare inom unionen."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

De senaste åren har antalet utbytesstuderande från de finländska högskolorna minskat radikalt i jämförelse med åtren strax före coronapandemin. Erasmus-utbytet inom EU bör göras mera lätt-tillgängligt i dagens läge är är en Erasmus-ansökan behäftad med onödigt mycket byrokrati. Också med tanke på att vi också framledes ska ha tillgång till duktiga personer på olika poster inom EU krävs en ökad satsning på utbytesprogram.

5 / 13

Socialpolitik och Jämlikhet: "En starkare EU-inriktning på sociala frågor, som arbetsrättigheter och jämställdhet mellan könen, är nödvändig."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Jag anser att socialpolitiken och frågor som berör arbetsmarknaden huvudsakligen bör regleras på nationell nivå. Däremot bör EU gå i bräschen för att engagera medlemsländerna att vidta åtgärder för ökad jämställdhet.

6 / 13

Nordiskt och Baltiskt samarbete: "Fördjupningen av det nordiska och baltiska samarbetet inom EU är av stor vikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

De nordiska EU-länderna och Balticum har ett gemensamt intresse i att dels öka säkerheten och dels att skydda miljön i Östersjön. Det samma gäller också frågor som berör EU:s gräns mot Ryssland som ju helt finns här med undantag för Polens gräns mot exklaven Kaliningrad.

Däremot ander jag inte att Norden och Balticim borde agera som någotslags allians inom EU i en vidare utsträckning,

7 / 13

Försvar och Säkerhetspolitik: "EU ska ta ett större ansvar i försvars- och säkerhetspolitiska frågor, inklusive utvecklingen av en gemensam försvarspolitik."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Det här är viktigt, speciellt mot bakgrunden av att det råder en viss osäkerhet kring hur stort USA:s engagemang i Nato kommer att vara i det fall att Trump väljs till president.Dessutom har det visat sig att EU-ländernas kapacitet fråga om tillverkning av försvarsmateriel har varit helt otillräcklig.

8 / 13

Energi och Hållbarhet: "EU bör prioritera övergången till förnybara energikällor, även om det kan innebära högre energipriser på kort sikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Det här är väl nånting som EU gör redan idag. EU-länderna borde snabbt gå in för att helt stoppa importen av gas från Ryssland.

9 / 13

Demokrati och Rättsstatens Principer: "EU bör vidta starkare åtgärder mot medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer och demokratiska värderingar."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

EU kan i princip ta till rätt kraftiga åtgärder också idag. Man kan dra in överenskomna stöd och man ,kan begränsa ett enskilt medlemslands rösträtt.

10 / 13

Minoriteters rättigheter i EU. “EU bör aktivt arbeta för att stärka och skydda rättigheterna för etniska, språkliga och kulturella minoriteter inom unionen.”

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

11 / 13

Jordbrukspolitik: “EU bör stärka sitt stöd till hållbart jordbruk och småskaliga lantbrukare, för att främja lokal matproduktion och miljövänliga metoder."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Jag anser inte att jordbruksstödet ska basera sig på jordbrukets storlek så agtt småskalighet prioriteras. Däremot är det helt på sin plats att prioritera miljävänliga metoder.

12 / 13

Landsbygdsutveckling. "EU bör intensifiera sina insatser för att stödja och utveckla landsbygdsområden, genom investeringar i infrastruktur, tillgång till tjänster och stärkande av den lokala ekonomin."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Åtmistone bör Finland aktivera sig när det gäller att ansöka om stöd för utvecklande av landsbygsområden.

13 / 13

Om du kunde ge en superkraft till din framtida politiska ledare, vilken skulle det vara?

Förmågan att omedelbart rena miljön och stoppa klimatförändringen
Osynlighet för att avslöja och bekämpa korruption på alla nivåer
Tidsresande för att korrigera historiska misstag och förbättra framtiden
Oändlig visdom för att fatta perfekta beslut i alla politiska frågor
+ Visa alla