LÄTTLÄST EU-valprogram för Svenska folkpartiet i Finland 2024

Detta är valprogrammet som Lättläst. Ifall du vill läsa den långa versionen finns den här:
SFP:s EU-valprogram

EU-valet ordnas vart femte år.
Då väljer man ledamöter till Europaparlamentet.
Europaparlamentet representerar invånarna
i Europeiska unionen, alltså EU.

I Europaparlamentet sitter ledamöter
från olika politiska partier i alla EU-länder.
Europaparlamentet skriver lagar
tillsammans med Europeiska unionens råd.
Europaparlamentet granskar Europeiska kommissionen
och andra EU-institutioner
för att se till att de arbetar på ett demokratiskt sätt.
Europaparlamentet godkänner också EU:s budget
tillsammans med Europeiska unionens råd.

Det här är Svenska folkpartiets,
alltså SFP:s valprogram för EU-valet.
Här står vad SFP vill arbeta för i Europaparlamentet
om någon kandidat från SFP blir vald.

Svenska folkpartiets valprogram i EU-valet LÄTTLÄST

Tillsammans

1. Ett gemensamt Europa

Svenska folkpartiet vill arbeta för fred, stabilitet och trygghet i Europa.
EU ska vara en union där rättsstatsprincipen respekteras.
Det betyder till exempel att de som har makt
ska följa lagen och makten ska vara delad mellan olika instanser.
Domstolarna ska vara oberoende
och det är viktigt att det finns oberoende medier.
Alla människor ska ha lika skydd enligt lagen.

SFP vill att ekonomin ska kunna växa i EU.
SFP vill också att EU ska respektera det nationella
och lokala beslutsfattandet
alltså sådant som bestäms i olika medlemsländer.

SFP vill arbeta för ett starkt Europa
där mänskliga rättigheter och allas lika värde är viktiga.
Språkliga minoriteters
och andra minoriteters rättigheter är viktiga
och SFP vill arbeta för dem.

EU:s utvidgning är idag en viktig fråga.
EU:s utvidgning betyder att EU får flera medlemsländer.
Vi välkomnar nya länder
men de måste uppfylla kraven för EU-medlemmar
och respektera rättsstatsprincipen.
Alla medlemsländer ska bekämpa våld mot kvinnor
och trygga sexuella och könsminoriteters rättigheter.

EU ska fortsätta stödja Ukraina
både militärt och ekonomiskt.
Ryssland ska ställas till svars för sin attack på Ukraina
och de skador som Ryssland har orsakat i Ukraina.

SFP vill:

 • att Finland är med i EU
  och arbetar för att förbättra saker och förebygga problem
 • att EU inte betalar stöd till medlemsländer
  som bryter mot rättsstatsprincipen
  eller mänskliga rättigheter
 • att man inom EU arbetar aktivt för jämställdhet
  och att jämställdhet beaktas när man fattar beslut
 • att Europaparlamentet finns i Bryssel
 • att Åland får en plats i Europaparlamentet
 • att vi slutar flytta klockan två gånger per år inom EU
 • att sex utan samtycke ska räknas som våldtäkt i alla EU-länder
  och att det ska vara straffbart.
  Sex utan samtycke betyder att man har sex med någon
  som inte har sagt eller visat tydligt att den vill ha det.
 • att EU fortsätter förstärka rättigheterna
  för personer med funktionsnedsättning

2. Den gröna omställningen

Vi behöver arbeta tillsammans
för att kunna hantera klimatförändringen.
Redan nu finns vissa gemensamma lösningar.
Utsläppshandeln måste utvecklas
i takt med EU:s utsläppsmål.
Utsläppshandeln betyder
att den som förorenar ska betala.

Den gröna omställningen är viktig.
Med grön omställning menar man att olika länder
behöver börja använda energi
som inte orsakar koldioxidutsläpp.
Till den gröna omställningen hör också
att använda naturresurser på ett mera hållbart sätt.
I företag och inom industrin eller i kommuner
kan den gröna omställningen betyda att man satsar på
i ren energiproduktion och i ny teknologi.

Den gröna omställningen är viktig för miljön och klimatet.
Den kan också vara till nytta för Finland på andra sätt.

SFP vill att EU förstår och respekterar
att situationen i medlemsländerna är olika
när man fortsätter arbeta för biologisk mångfald.
EU:s roll är viktig i frågor som gäller Östersjön.
Det är viktigt att det är möjligt att fiska på ett hållbart sätt.

SFP vill:

 • att EU slår fast delmål
  för att minska utsläppen av koldioxid fram till år 2040.
  Det här behövs för att man ska kunna nå målet
  om nollutsläpp år 2050.
 • att EU får ekonomisk nytta av
  att försnabba den gröna omställningen
 • att EU blir självförsörjande när det gäller energi.
  Det betyder att man inte behöver köpa in energi från något land utanför EU.
 • att EU har gemensamma regler för företagsansvar
 • att EU stödjer utvecklingsländer
  i deras anpassning till klimatförändringen
 • jobba för gemensamma åtgärder
  i arktiska frågor tillsammans med andra EU-länder
 • att vi lyckas hindra att djur- och växtarter dör ut.
  Men också att det är möjligt att till exempel jaga
  vissa djurstammar om de blir så stora att de blir ett problem
  för människor eller andra arter.
 • att EU arbetar för att utveckla cirkulär ekonomi.
  I en cirkulär ekonomi används saker så länge som möjligt.
  När de går sönder ska de gå att laga,
  göra om till något annat eller återvinna.

3. Ett bildat och nyskapande Europa

Vi behöver bra utbildning, forskning
och nya uppfinningar i framtiden.
Det här behövs för att vi ska ha konkurrenskraft
och för att det ska finnas jobb.
EU har ett program som heter ERASMUS+.
Genom det programmet kan unga människor
studera eller göra praktik
i andra EU-länder.
Det är bra för EU när människor i olika EU-länder
lär sig förstå varandra bättre.

Det är viktigt för Finland med investeringar i
utbildning, kultur, forskning och utveckling.
Det är viktigt att EU:s lagstiftning
stöder nya idéer och innovationer
för social och ekologisk hållbarhet.
Det är också viktigt att lagstiftningen i EU
stöder nya lösningar inom den gröna omställningen
och inom digitala tjänster.

SFP arbetar för att göra Europa till en ledande region
för kunskap och nya idéer och förnyelse.

SFP vill:

 • att befolkningen ska ha en hög utbildningsgrad.
  Det ger oss bättre möjligheter till en hållbar framtid.
 • öka konkurrenskraften, produktiviteten
  och sysselsättningen i EU
  genom att satsa på små och medelstora företag
 • att det skapas flera arbetsplatser
  genom innovation och forskning
 • att man inom EU noterar att kulturen är viktig
  för ekonomin och de lokala samhällena.

4. Digital utveckling

Digitaliseringen ska vara till nytta
för alla medborgare och företag.
SFP tycker att utveckling, integritet och cybersäkerhet
alla är viktiga.
Medborgarna ska ha kontroll över sina personuppgifter.
Ingen ska lämnas utanför digitala möjligheter och tjänster
fastän samhället digitaliseras.
Det är viktigt att beslut
som gäller Finlands kritiska infrastruktur
är något som Finland själv får bestämma om.

Digitaliseringen skapar möjligheter
för nya idéer och produkter och för tillväxt.
Vi ska skapa en bra omgivning
för startups och småföretag.
SFP jobbar för att EU ska skapa klara regler
för användningen av artificiell intelligens, alltså AI.
Det är viktigt att teknologin tjänar människan
och inte tvärtom.

SFP vill:

 • att EU tar en ledande roll i utvecklingen
  av digitala teknologier i världen
  och sätter starka krav för integritet och säkerhet
 • att nätkoncessioner,
  alltså rätten att bygga datanät, elnät eller överföra el,
  ska vara en nationell angelägenhet.
  Det ska alltså vara något
  som Finland kan bestämma om själv.
 • att EU satsar på forskning om nya digitala teknologier.
  Det är också viktigt att forska i
  hur nya digitala teknologier påverkar hur vi mår.

5. En mänsklig migrationspolitik

Antalet flyktingar runt omkring i världen ökar
på grund av olika kriser.
Det är viktigt att Europa klarar av att möta
de utmaningar som finns
och att vi tillsammans skapar effektiva kanaler
för flyktingmottagandet.
Samtidigt är det viktigt
att de mänskliga rättigheterna uppfylls.
SFP vill att vi i EU har en rättvis migrationspolitik,
stöder integration och arbetar mot rasism.

Arbetskraftsinvandring behövs bland annat för
att befolkningen i EU-länderna blir äldre
och för att skapa tillväxt.
Det är ändå viktigt
att vi inte skapar gästarbetarsamhällen.
Gästarbetarsamhällen är när fattiga människor
kommer till ett annat land för att arbeta
men inte får några rättigheter i det landet.

SFP försvarar FN:s flyktingkonvention och rätten att söka asyl
och arbetar mot människosmuggling.
EU måste arbeta för att ha starka yttre gränser
men också erbjuda lagliga invandringsvägar.
Det är viktigt att man ska kunna ha fri rörlighet inom unionen.

SFP vill:

 • att asylsökande har rätt till tillräcklig rättshjälp
 • att en fungerande familjeåterförening
  blir verklig i hela EU
 • att humanitära visum införs på nytt
 • stoppa den internationella brottsligheten
  som till exempel människohandel
 • att köp av sex förbjuds i hela EU
 • att EU ska vara en ledande aktör inom bistånd
  och att man ska betona jämställdhet starkt
  när man fattar beslut om bistånd
 • att papperslösa personer ska ha rätt till
  nödvändiga social- och hälsovårdstjänster inom EU.

6. Ett säkert Europa

Ett aggressivt Ryssland är ett hot mot stabiliteten i Europa.
EU:s utvidgning är säkerhetspolitiskt viktig
eftersom flera länder pressas av Ryssland.
EU ska ta ett större ansvar för den egna säkerheten.
Alla EU-länder ska ha ett trovärdigt eget försvar.
Samtidigt kan samarbetet i Nato förstärkas.
Finland har en lång gräns mot Ryssland.
Gränsen har nu en större betydelse än tidigare
och måste beaktas bättre inom EU.

Det diplomatiska arbetet är viktigt
för att stöda fred och demokrati.
EU ska förebygga och arbeta emot
olika hot som organiserad brottslighet,
terrorhot och cyberhot.

SFP vill:

 • att Ryssland drar sig ut ur Ukraina
  och ersätter de skador som man har orsakat
 • det ska inte vara möjligt för ett eller några få medlemsländer
  att stoppa beslut kring utrikes- och säkerhetspolitik
 • att samarbetet inom civil krishantering
  utvecklas och intensifieras.
  Civil krishantering är experthjälp
  som skickas till krisområden
  och som inte har med armén att göra.
  Det kan handla om att stöda
  eller utveckla ett lands polisverksamhet,
  rättsväsende eller gränsbevakning.
 • att EU arbetar för att öka produktionen
  av försvarsutrustning
 • att EU förändrar och förstärker finansieringen
  av EU:s snabbinsatsstyrkor
 • att EU arbetar mot sexuellt utnyttjande av barn på nätet.

7. En stark inre marknad

En stark inre marknad hjälper EU att få ekonomisk tillväxt
som skapar välfärd för hela unionen.
Det är viktigt att världshandeln bygger på regler
och att EU är med och skapar regler och standarder.
Den inre marknaden är viktig för EU.
Den inre marknaden inom EU handlar om att varor,
tjänster, pengar och personer
kan röra sig fritt mellan de olika EU-länderna.

Det är viktigt att EU klarar sig själv i högre grad
och vi kan minska på beroendet av stormakter
som Kina och USA.
Det är också viktigt att stärka
den ekonomiska unionen EMU.
Stora handelsavtal ska bestämmas om på EU nivå.
SFP stöder effektivare övervakning och strängare straff
då en medlemsstat bryter mot de överenskomna reglerna.

SFP vill:

 • att EU fortsätter förbättra konsumentskyddet
 • skapa gemensamma regler för företagsbeskattning
  och statligt ekonomiskt understöd
 • att digitalt innehåll ska vara tillgängligt
  oberoende var man är inom EU
 • motverka skatteflykt, grå ekonomi
  och korruption inom hela unionen
 • att det ska vara lätt att flytta
  till ett annat EU-land för att arbeta och studera
 • att EU upphäver sitt snusförbud.

8. Friskare i framtiden

Hälso- och sjukvården är en grundläggande rättighet.
Den är viktig för att alla medborgare ska må bra.
Som EU-medborgare ska du känna dig trygg i alla EU-länder.
Du ska få grundläggande social- och hälsovård
oberoende av i vilket EU land du befinner dig.
Vi kan förbättra hälso- och sjukvården genom forskning
och genom att dela kunskap med varandra inom EU.

Pandemier och andra hälsokriser bryr sig inte om gränser.
SFP vill arbeta för att stärka EU:s beredskap och förmåga
i krissituationer.
Det är viktigt att det finns jämlik tillgång
till läkemedel inom EU och att de inte är för dyra.
När man fattar beslut inom EU
är det viktigt att fundera på
hur de besluten påverkar människors hälsa och välmående.

SFP vill:

 • att Finland har en aktiv roll
  när man bygger upp den europeiska hälsodatan.
  Den europeiska hälsodatan handlar om
  att information om personers hälsa finns elektroniskt.
  Personer kan själva välja
  hur mycket av deras hälsodata vårdpersonal kan se
  och man kan dela sin hälsodata med vårdpersonal inom hela EU.
 • att EU stöder en generisk läkemedelsproduktion
  och utvecklar nya behandlingsmetoder.
  En generisk läkemedelsproduktion handlar om
  att det finns läkemedel som är ordentligt testade och undersökta
  som till exempel paracetamol.
  Sedan kan man tillverka nya läkemedel med den ingrediensen
  utan att behöva göra om all forskning.
  Då blir de nya versionerna av läkemedel
  med samma aktiva ingrediens ofta billigare än de gamla.
 • att människorna i Europa rör på sig mera för att må bättre
 • att EU ska stöda folkhälsan på olika nivåer

9. Vi brukar jorden och producerar mat

SFP vill arbeta för en gemensam jordbrukspolitik
och en långsiktig skogspolitik.
Det är viktigt att jord- och skogsbrukspolitiken är sådan
att den stöder hållbarhet, lönsamhet och trygghet
för producenterna, alltså bönderna och skogsägarna.
Det är viktigt att vi har en livsmedelsproduktion inom hela EU
också om det blir kristider
så att alla kan få den mat och de varor de behöver.

Det är viktigt att maten är trygg att äta.
Därför ska det finnas höga krav på livsmedelssäkerhet,
etik och miljöhänsyn för importerad mat.
Det betyder att maten har producerats
så att produktionsdjuren har mått så bra som möjligt
och miljön har skadats så lite som möjligt.
Vi vill stöda närproducerad mat
både för att det ofta är bra för miljön
och för att det ger arbetsplatser.

Finland ska vara en föregångare inom hållbart skogsbruk.
Det betyder att vi ska ha en skogsnäring som fungerar
men ändå bidrar till en hållbar utveckling
och inte skadar miljön så mycket.

SFP vill:

 • att det också i fortsättningen ska gå att ha jord- och skogsbruk i Finland
 • att man ska få bestämma om skogspolitiken i medlemsländerna,
  den ska alltså vara en nationell angelägenhet
 • att bönderna och andra som odlar och producerar mat
  ska ha en starkare ställning i livsmedelskedjan
 • att man tar EU:s kommande utvidgning i beaktande
  när man skapar EU:s gemensamma jordbrukspolitik
 • att man gör det möjligt att fortfarande arbeta som fiskare i Finland
 • att man inom EU noterar att jordbruket ibland också kan binda koldioxid
  och då tar det i beaktande
 • fortsätta arbetet för att minska antibiotikaresistensen i EU.
  Antibiotikaresistens är när vissa bakterier blir immuna
  mot antibiotika.
  Det försöker man förhindra och minska på
  för det är farligt när bakterier blir resistenta mot antibiotika.

SFP:s resultat i Europaparlamentet 2012-2024


Ett dussin år i Europaparlamentet SFP:s påverkan på Europapolitiken under Nils Torvalds tid som parlamentariker 2012-2024 Listan på resultat som gjorts i Europaparlamentet under Nils Torvalds över 12 åriga mandat...

Läs mer

Svenska folkpartiet i Finlands EU-valprogram 2024


VALPROGRAM FÖR EUROPAPARLAMENTSVALET 2024 Ifall du vill läsa valprogrammet som LÄTTLÄST så hittar du det här LÄTTLÄST VALPROGRAM   Tillsammans för ett gemensamt människonära Europa Den Europeiska unionens grundpelare är...

Läs mer