Tillsammans

Här kan du läsa SFP:s EU-valsprogram. Du kan också ladda ner programmet som en pdf via knappen nedan. 

Ladda ner valprogram som PDF

VALPROGRAM FÖR EUROPAPARLAMENTSVALET 2024

Ifall du vill läsa valprogrammet som LÄTTLÄST så hittar du det här

LÄTTLÄST VALPROGRAM

 

Tillsammans för ett gemensamt människonära Europa

Den Europeiska unionens grundpelare är frihet, demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Svenska folkpartiet vill fortsätta arbeta för fred och stabilitet i Europa, för en union där rättsstatsprincipen respekteras och ekonomin kan växa och företagen blomstra, där medborgarna kan påverka och fritt förverkliga sina drömmar. Det är viktigt att medborgarnas röst blir hörd. Beslut ska fattas så nära medborgaren som möjligt. EU ska respektera och stödja det lokala och nationella beslutsfattandet.

EU har startat som ett gemensamt fredsprojekt och det är viktigt att arbetet för fred och trygghet i Europa fortsätter. Tillsammans är vi starka och tillsammans ska vi fortsätta arbeta för ett starkt och enat Europa: ett gemensamt tryggt medborgarnas Europa. 

Det pågår ett krig i Europa. Det säkerhetspolitiska läget är det värsta sedan kalla krigets dagar. Det finns idag krafter både innanför och utanför EU som försöker försvaga vår union. Populismens och extremhögerns frammarsch växer och viljan att nedmontera medborgarnas tro på myndigheter ökar. SFP som ett liberalt rättsparti vill stå emot dessa krafter och arbeta för rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och allas lika värde. Vi arbetar för att säkerställa språkliga och andra minoriteters rättigheter och representation i hela EU. Ett inkluderande och mångkulturellt Europa är en styrka som vi ska främja och värna om.

Europaparlamentet ska också vara de självstyrande områdenas parlament. Vi arbetar för att också Åland ska vara representerat i Europaparlamentet.

En utvidgning av EU ligger i Finlands intressen, och är ett viktigt mål för oss. EU:s utvidgning är idag i allra högsta grad även en säkerhets- och geopolitisk fråga. Vi välkomnar nya länder, men de måste uppfylla medlemskapskraven. Rättsstatsprincipen hör till de allra centralaste kraven. Detta krav innehåller bland annat arbete mot korruption men alla kraven måste följas av kommande och nuvarande medlemsstater.

Vi ska fortsätta arbeta för jämställdhet. Ett jämställt Europa är ett tryggt Europa. 

SFP arbetar för mångfald och att kvinnor i samma utsträckning som män ska vara representerat på EU:s ledande positioner. Vi ska med alla medel bekämpa förtryck och våld mot flickor och kvinnor.

Alla medlemsländer ska förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Arbetet för att trygga sexuella och könsminoriteters rättigheter måste effektiveras i EU.

Detta arbete kräver gemensamma ansträngningar. Ingenting kan tas för givet. Betydelsen av ett fritt, stabilt, tryggt och enat EU är viktigare nu än någonsin.

EU ska fortsätta stödja Ukraina, både militärt och ekonomiskt och krigsförbrytarna ska ställas till svars. Ryssland ska åläggas betala för återuppbyggnaden av det de förstört i Ukraina.

SFP vill:

 • att Finland är en proaktiv och konstruktiv aktör inom EU som aktivt driver nationens intressen
 • att alla medlemsländer förbinder sig till EU:s gemensamma värdegrund och rättsstatsprincipen
 • att EU:s årliga granskning och rapport om rättsstatsprincipen utvecklas
 • att EU ingriper när medlemsländer stiftar lagar som bryter mot mänskliga rättigheter eller rättsstatsprincipen, genom att strypa EU-stöden till dessa länder
 • att EU respekterar de språkliga och kulturella rättigheterna för EU-medborgare som talar minoritetsspråk eller regionala språk
 • att arbetet för jämställdhet intensifieras och beaktas i allt beslutsfattande
 • att EU stärker sitt arbete mot all slags våld mot kvinnor och flickor
 • att EU bekämpar våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning och aktivt arbetar för att förbjuda tvångssterilisering
 • se ett aktivare samarbete mellan de nordiska länderna
 • att beslutsprocesserna inom alla EU:s institutioner är demokratiska, tydliga och transparenta
 • att arbetet för mänskliga rättigheter inom EU stärks
 • säkerställa en kontinuerlig dialog mellan medlemsländerna
 • att Europaparlamentet har sitt permanenta säte i Bryssel och att pendlingen till Strasbourg upphör
 • att Åland ges en plats i Europaparlamentet
 • att ungdomsgarantin utvecklas och implementeras i varje medlemsland
 • att den europeiska ungdomsstrategin beaktas i beslutsfattandet i EU
 • att vi slutar flytta klockan två gånger per år inom EU
 • att våldtäkt definierat utifrån bristande samtycke ska vara straffbart i hela EU
 • att samarbetet mellan Finlands riksdagsledamöter och Finlands Europaparlamentariker stärks
 • att rätten till abort och självbestämmanderätten över den egna sexuella och reproduktiva hälsan tryggas
 • att EU fortsätter förstärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

 

Tillsammans lyckas vi med den gröna omställningen

Klimatförändringen är vår tids största utmaning, en utmaning som inte känner till nationsgränser. Endast tillsammans kan vi tackla klimatförändringen. Vi har redan nu lyckats göra rättvisa och effektiva gemensamma lösningar som gör vårt samhälle mer hållbart och som vi alla gynnas av. EU har ambitiösa utsläppsmål för år 2030: att sänka utsläppen med 55 procent jämfört med år 1990. Direkt i början av nästa mandatperiod ska utsläppsmålen för 2040 och 2050 utformas, vilket är en viktig deletapp för att säkerställa att vi når målet om att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader i enlighet med Parisavtalet.


Den som förorenar ska betala för det och utsläppshandeln är ett av de effektivaste sätten att minska utsläppen. Vi har gemensamma spelregler för utsläppshandeln inom EU som är viktiga. Utsläppshandeln måste fortsättningsvis utvecklas i takt med att EU:s utsläppsmål blir mer ambitiösa. 

Den gröna omställningen är nödvändig för att vi ska nå klimatmålen. Vi kommer att arbeta för att stödja och påskynda denna omställning, samtidigt som vi säkerställer att Finlands unika energibehov och förutsättningar beaktas. Att frigöra oss från fossil energi är inte bara en miljöåtgärd, det är också avgörande för Finlands säkerhet och självförsörjning. För att företagen ska kunna förverkliga denna omställning behövs långsiktiga och förutsägbara beslut och lagstiftning.

Den gröna omställningen är en enorm möjlighet för Finland. Vi har Europas bästa elnät, och fungerande samarbete med Sverige och Norge som gör att vi kan garantera tillgången på utsläppsfri energi. De investeringar i förnybar och ren energi som nu görs lockar industriella investeringar. Finland ska vara en föregångare när det gäller den gröna omställningen.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår miljö och natur. Vi jobbar för ett EU som förstår de lokala förhållandena och de nationella särdragen, ett EU som har förtroende för sina medlemsländer. EU ska fortsätta sitt arbete för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. EU:s roll i Östersjöfrågor är viktig. Östersjöns tillstånd är fortsatt kritiskt och det behövs kraftiga gemensamma åtgärder av alla Östersjöländer för att förbättra situationen. EU ska fortsättningsvis möjliggöra ett hållbart fiske i Östersjön.

SFP vill:

 • att den som förorenar betalar genom att utsläppshandeln utvidgas och utvecklas
 • att EU genast i början av den nya perioden fastslår delmål för att minska utsläppen fram till 2040 för att nå målsättningarna om nollutsläpp år 2050
 • att EU får ekonomiskt lyft genom att försnabba den gröna omställningen
 • att EU blir självförsörjande vad gäller energi
 • arbeta för att främja hållbar gruvdrift som gagnar lokalsamhällen och som stärker EU:s strategiska autonomi
 • att EU fortsättningsvis jobbar för att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden samtidigt som man beaktar de nationella särdragen
 • att intäkter från utsläppshandeln riktas till finansiering av utvecklings-, miljö- och klimatarbete
 • fortsätta arbeta för gemensamma ambitiösa regler för företagsansvar inom EU
 • att EU arbetar för att stödja utvecklingsländer att anpassa sig till och motverka klimatförändringen
 • att handelspolitiken bygger på hållbara villkor
 • att miljösamarbetet i Östersjöregionen utvecklas och intensifieras
 • att Finland aktivt lyfter upp Östersjöns situation och arktiska frågor och driver gemensamma åtgärder på EU-nivå
 • att EU arbetar för att öka förståelsen för att samhällets verksamhet är beroende av naturen
 • att EU för en ansvarsfull havs- och fiskeripolitik som skapar långsiktigt hållbara fiskbestånd och välmående hav både i Europa och globalt
 • framför allt värna om naturens mångfald och stoppa artutdöende samtidigt som vi bör kunna vidta åtgärder på lokal nivå när populationerna blir så stora att de hotar näringar eller andra arter
 • att EU arbetar för utvecklandet av cirkulär ekonomi för att minska användningen av begränsade naturresurser.

 

Tillsammans för ett bildat och innovativt Europa

Vår framgång är beroende av högklassig och jämlik utbildning, samt satsningar på högkvalitativ forskning, utveckling och innovation. Genom dessa satsningar tryggar vi vår framtida konkurrenskraft och sysselsättning samt en framtidstro för våra barn och unga. En hög utbildningsgrad är grunden för en hållbar utveckling och ett innovationsvänligt EU. Vi vill göra Europa till den ledande världsdelen för kunnande och innovation.

EU:s utbytesprogram för studerande ERASMUS+ behöver utvecklas och en fortsatt finansiering garanteras. Programmet erbjuder möjligheter till utbildning, studier eller praktik utomlands. Miljontals ungdomar har kunnat studera i ett annat EU-land tack vare utbytesprogram som Erasmus+. Allt fler familjer kommer i framtiden att vara flerspråkiga och ha rötter i flera EU-länder. Flerspråkighet är värdefullt och skapar en bred förståelse för andra. Utbyte bidrar till en ökad förståelse för andra och stärker på så sätt EU.

Investeringar i utbildning, kultur, forskning och utveckling är satsningar för framtiden. Dessa investeringar är ytterst viktiga för att Finland ska klara sig i den globala konkurrensen. EU har ett ramprogram för utveckling av forsknings- och innovationsverksamhet som sträcker sig till år 2027. Vi anser att EU redan i början av nästa mandatperiod bör förnya programmet. I detta program bör specialkunskapsområden där Finland är globalt ledande komma fram. Till dessa områden hör bland annat cleantech, energiteknik, kvantdatorer, digitala nät och medicinsk utveckling. 

Lagstiftningen i Europa ska möjliggöra innovation och utveckling och uppmuntra till innovationer som främjar social och ekologisk hållbarhet och utvecklar lösningar för den gröna och digitala omställningen.

SFP vill:

 • främja Europas konkurrens- och attraktionskraft genom utbildning och forskning
 • fortsätta utveckla ERASMUS+ utbytesprogrammet för våra unga och studerande
 • säkra en hållbar framtid genom en högre utbildningsgrad hos befolkningen
 • öka konkurrenskraften, produktiviteten och sysselsättningen i EU genom att satsa på små och medelstora företag, forskning och innovation
 • att det skapas mer arbetsplatser genom innovation och forskning så att fler människor i Europa har jobb
 • att grunden för utbildning, innovation och forskning inom Europa stärks långsiktigt genom ramprogram, såsom Horisont Europa
 • att innovationer som främjar social och ekologisk hållbarhet uppmuntras
 • att kulturens betydelse för ekonomi och lokala samhället noteras i EU.

 

Tillsammans i den digitala utvecklingen

Digitaliseringen har blivit en grundläggande kraft för samhällsutvecklingen och ekonomin. Det är viktigt att digitaliseringen gynnar alla medborgare och företag. I vår vision går innovation, integritet och cybersäkerhet hand i hand. Det är viktigt att beslut gällande Finlands kritiska infrastruktur ligger i våra egna händer. 

I den digitala eran är dataskydd väsentligt. Vi kommer arbeta för att EU:s dataskyddsförordning (GDPR) säkerställs och att den implementeras och efterlevs konsekvent i hela unionen. Vi vill ge medborgarna kontroll över sina personuppgifter och främja öppenhet hos de företag och organisationer som hanterar dem.

För att alla medborgare ska kunna dra nytta av digitaliseringen krävs det att vi främjar digital inkludering och ökar den digitala kompetensen. Ingen ska lämnas utanför den digitala framtidens möjligheter trots att samhället digitaliseras.

Digitaliseringen skapar möjligheter för innovation och tillväxt. Vi kommer stödja politiska åtgärder som främjar digital innovation och entreprenörskap. Det innebär även att underlätta gränsöverskridande affärsverksamhet inom EU och skapa en gynnsam miljö för startups och småföretag.

En säker och pålitlig digital infrastruktur är kärnan i en framgångsrik digitalisering. Det är avgörande att säkerställa att både den offentliga och den privata sektorn har tillgång till säkra digitala verktyg och plattformar.

Vi jobbar för att EU ska göra upp klara regler för användning av artificiell intelligens så att den är säker, rättvis och human. Genom att vara en global ledare i digitala lösningar kan Europa skapa standarder och etiska riktlinjer kring dem. 

Teknologin bör tjäna människan och inte tvärtom.

SFP vill:

 • ge medborgarna kontroll över personliga data och främja öppenhet hos de företag och organisationer som hanterar dem
 • att EU tar en ledande roll i den globala utvecklingen av digitala teknologier och även där sätter starka krav för integritet och säkerhet
 • att EU skapar möjligheter för innovationer och tillväxt inom den globala digitala marknaden
 • att EU tryggar en säker och pålitlig digital infrastruktur
 • att beslut gällande nätkoncessioner för digital infrastruktur ska fortsätta vara en nationell angelägenhet
 • att EU satsar på forskning kring nya digitala teknologier, inklusive teknologins påverkan på välbefinnande.

 

Tillsammans för en mänsklig migrationspolitik

Rysslands invasion av Ukraina är bara ett exempel på den oroliga tid vi lever i just nu. Kriser runtom i världen har lett till att antalet flyktingar ökar. Det är ytterst viktigt att Europa klarar av att möta de utmaningar som finns och tillsammans skapar effektiva kanaler för flyktingmottagandet, som baserar sig på våra internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.

Vi förespråkar en rättvis och solidarisk migrationspolitik inom EU. Migration ska hanteras på ett humant och hållbart sätt genom samarbete och en rättvis ansvarsfördelning. Vi vill se aktiva integrationsåtgärder, som möjliggör delaktighet på arbetsmarknaden och i samhället. Genom att satsa på integration, utradera hinder på arbetsmarknaden och underlätta verifiering av examina och kompletterande utbildning så kan vi dra full nytta av migrationens positiva effekter. Möjligheten till familjeåterförening är viktig för en lyckad integration.

Bristen på arbetskraft kan inte lösas utan invandring. Andelen äldre i Europa ökar och vi är i behov av fler människor i arbetsför ålder. Det här för med sig både ekonomiska och sociala konsekvenser såsom en ökad efterfrågan på hälso- och sjukvård, lägre produktivitet och ökade offentliga utgifter. För att kunna hantera dessa utmaningar behöver vi en välfungerande migration för att åtgärda arbetskraftsbristen, öka den ekonomiska tillväxten och få in ny kunskap. Vi behöver nya fungerande kanaler för arbetskraftsinvandring, utan att förvandla Europa till ett gästarbetarsamhälle.

Vi motsätter oss all form av rasism och hat gentemot andra människor. Vi står bakom FN:s flyktingkonvention och rätten till asyl. Internationella avtal skapar säkerhet. Vi arbetar för att migranter inte ska utsättas för livshotande risker eller falla offer för grov brottslighet och människosmuggling. För dem som har rätt till asyl bör det finnas ett humant och effektivt gemensamt system på EU-nivå där människor tas emot. Alla EU-länder ska ta sitt ansvar i enlighet med våra grundläggande värderingar om allas lika värde, och allas rätt till ett mänskligt bemötande. Tillsammans motarbetar vi papperslöshet. Papperslösa personer ska ha rätt till nödvändiga social- och hälsovårdstjänster inom EU.

För att den fria rörligheten inom EU ska fungera behöver EU:s yttre gränser garanteras lika effektivt överallt. En stark yttre gräns kräver att det finns smidiga och lagliga sätt på vilka man kan emigrera till EU.

SFP vill:

 • att EU skapar långsiktiga strategier för en säker och rättvis migration och asylpolitik
 • vidareutveckla EU:s arbets- och uppehållstillstånd
 • att asylsökande ges rätt till tillräcklig rättshjälp
 • att en fungerande familjeåterförening blir verklighet i hela EU
 • att humanitära visum återinförs, och att Schengenvisum beviljas på likadana grunder i hela EU
 • stoppa den internationella brottsligheten, såsom människohandel, genom ett effektivt samarbete mellan EU-länderna
 • säkerställa att det även i fortsättningen är förbjudet att tvinga asylsökande som fått avslag på asyl att återvända till ett land där de riskerar förföljelse, tortyr eller annan allvarlig skada
 • att EU identifierar trygga hamnar för räddningsaktioner på Medelhavet
 • att kopplingen mellan människohandel och prostitution erkänns
 • att sexköp förbjuds i hela EU och att det erbjuds tillräckligt med stöd och exitprogram för personer i prostitutionen
 • att EU ska vara en ledande global aktör inom bistånd som starkt betonar jämställdheten i biståndspolitiken
 • att EU aktivt arbetar mot alla former av rasism, främjar jämlikhet och likabehandling oavsett etnicitet, religion eller någon annan omständighet som gäller den enskilda som person.

 

Tillsammans gör vi Europa säkert

Tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi lösa de utmaningar vi står inför. Det säkerhetspolitiska läget har försämrats. Krig härjar i Europa och oron inom medlemsländerna växer samtidigt som externa krafter försöker nagga EU:s trovärdighet i kanterna. EU:s utvidgning är också säkerhetspolitiskt viktig eftersom flera länder är under konstant tryck från Ryssland. Vi bör säkerställa att EU behåller sin trovärdighet och handlingskraft och att vi kan motarbeta de krafter som försöker rasera de västerländska demokratiska strukturerna.

Ett aggressivt Ryssland är ett hot mot stabiliteten i Europa. Det intensifierade samarbetet mellan EU och Nato måste fortsätta och utvecklas. EU bör även ta ett större ansvar för den egna säkerheten. Alla EU-länder ska ha ett trovärdigt nationellt försvar och EU bör bli mer självförsörjande gällande utveckling och produktion av försvarsmateriel. 

Det är i Finlands intresse att stödja utvecklingen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Det diplomatiska arbetet och samarbete är viktigt för att främja fred, sammanhållning, demokrati och mänskliga rättigheter både inom unionen men även runt om i världen. EU:s handlingskraft måste stärkas också internationellt och majoritetsbeslut måste i högre grad tas i användning inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. EU:s gemensamma mekanismer för krishantering och snabbinsatser måste fungera i praktiken.

EU-ländernas interna säkerhet bör stärkas och den internationella organiserade brottsligheten bör bekämpas på bred front. Genom intensifierat samarbete EU-länder emellan och genom informationsutbyte kan vi bättre motverka och förebygga den utbredda organiserade brottsligheten, terrorhot, cyberhot och desinformation.

Vi ska säkerställa våra demokratiska processer. Vi har ett gemensamt ansvar att tillsammans i EU konsekvent arbeta för att motverka spridning av falsk information. Vår uppgift är att skydda vårt samhälle, våra medborgare och deras frihet mot olika hybridhot.

På grund av Rysslands brutala anfall mot Ukraina har den långa finländska gränsen mot Ryssland en större betydelse än tidigare och måste beaktas bättre inom EU. Samtidigt behöver livskraften i gränsområdena stärkas.

Människohandel drabbar tiotusentals människor inom EU, speciellt flickor och kvinnor. Vi ska sätta stopp för människohandel och utnyttjande av människor.

SFP vill:

 • att EU:s sanktioner mot Ryssland fortsätter och stärks. Ryssland ska dra sig ut ur Ukraina och ersätta de skador som förorsakats
 • att EU har en tydligare utrikespolitisk linje och snabbare reagerar på världshändelser med en gemensam röst. Beslut som berör utrikes- och säkerhetspolitik ska fattas med kvalificerad majoritet
 • att polismyndigheterna inom EU förbättrar sitt samarbete för att bättre motverka och förebygga den utbredda organiserade brottsligheten
 • att EU-länderna tillsammans arbetar för att motverka spridning av falsk information för att stoppa olika sorters hybridhot
 • att Finlands långa gräns mot Ryssland bättre tas i beaktande inom EU och att gränsregionerna i östra Finland beaktas bättre
 • att satsningarna på att förebygga och åtgärda människohandel prioriteras och att finansieringen av EU:s samordnare för kampen mot människohandel garanteras
 • att EU arbetar ännu aktivare med att förebygga och bekämpa sexuellt utnyttjande av barn på nätet
 • att samarbetet inom civil krishantering utvecklas och intensifieras
 • att EU arbetar för att öka produktionen av försvarsmateriel
 • att EU reformerar och förstärker finansieringen av EU:s snabbinsatsstyrkor
 • att frysta och beslagtagna ryska medel förverkas och kan användas för återuppbyggnaden av Ukraina.

 

Tillsammans för en stark inre marknad

Genom en stark inre marknad säkerställer vi ekonomisk tillväxt som skapar välfärd för hela unionen. Av Finlands export går över hälften till EU-länder. Det ligger i Finlands intresse att EU:s inre marknad stärks och blir smidigare och produktivare. EU får inte hamna efter andra stora ekonomier i den ekonomiska utvecklingen. Vi arbetar för en regelbaserad världshandel och i detta arbete har EU en central roll. Som världens största inre marknad kan vi skapa standarder som har effekt även utanför EU.

Brexit har blottat hur jobbigt det är att vara utanför den inre marknaden. Den inre marknaden, som grundar sig på fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, är nyckeln till Europas framgång. Det ska vara lätt att röra sig mellan medlemsländerna. Genom fri rörlighet av människor kan vi dra full nytta av kunskap från hela EU. En effektiv fri marknad kräver fri rörlighet och därför måste vi även motverka inre gränshinder. Vi vill även utöka den fria rörligheten till att täcka digitala tjänster och produkter vilket bland annat skulle ge oss tillgång till TV, radio och streamingtjänster från andra EU-länder.

EU ska bli mer autonomt och minska på beroendet av stormakter som Kina och USA samtidigt som vi fortsättningsvis ska värna om den fria globala handeln. Stora handelsavtal ska avgöras på EU nivå. Den ekonomiska och monetära unionen EMU behöver stärkas för att undvika ekonomiska kriser. Medlemmar bör följa reglerna för ekonomisk stabilitet och tillväxt. Vi stöder effektivare övervakning och strängare sanktioner då en medlemsstat bryter mot de överenskomna reglerna.

Mångfalden av regelverk inom EU skapar kryphål som utnyttjas till aggressiv skatteplanering, korruption och grå ekonomi. Effektiva motåtgärder kräver samarbete och därför är det viktigt att vi inom EU tillsammans tacklar dessa utmaningar. 

SFP vill:

 • att Finland blir bättre på att utnyttja den inre marknaden och öka vår export
 • utveckla centralbankens roll för att skapa förutsägbarhet och stabilitet
 • att EU fortsätter förbättra konsumentskyddet genom gemensam reglering
 • att en del medlemsländers praxis att sälja medborgarskap och uppehållstillstånd, så kallade gyllene visum stoppas
 • stärka den strategiska autonomin genom att satsa på viktiga produktionsområden såsom mikrochip och batteritillverkning
 • skapa och utveckla gemensamma spelregler för plattformsekonomier
 • skapa gemensamma regler för företagsbeskattning och statssubventioner så att företagen i Europa behandlas rättvist och att finländska företag behåller sin konkurrenskraft
 • göra det lättare att komma åt innehåll på internet oberoende av geografisk plats inom den inre marknaden
 • motverka skatteflykt och korruption inom hela unionen
 • att det ska vara lätt att flytta till ett annat EU-land för att arbeta och studera
 • att examina i högre grad erkänns inom EU
 • att EU:s finansiering av infrastruktur och vägnät ska stödja näringslivet och den fria rörligheten
 • att EU upphäver sitt snusförbud
 • motarbeta överreglering och detaljstyrning inom EU.

 

Tillsammans är vi friskare i framtiden

Vi ser hälso- och sjukvården som en grundläggande rättighet och en nyckelfaktor för medborgarnas välbefinnande. Inom ramen för EU strävar vi efter att stärka det hälso- och sjukvårdssamarbete som är nödvändigt för att möta de utmaningar som vårt gemensamma samhälle står inför.

Som EU-medborgare ska du känna dig trygg i alla EU-länder. Alla EU-medborgare måste tryggas grundläggande social- och hälsovård oberoende av var de vistas inom EU. Vi verkar för att främja gränsöverskridande samarbete för att säkerställa att medborgare kan få nödvändiga vårdtjänster över nationsgränserna, samtidigt som höga kvalitetsstandarder upprätthålls. Vi behöver en gemensam praxis inom EU-området gällande hälsodata för att kunna dela den behövliga informationen.

Genom gemensam forskning och delning av bästa praxis kan vi förbättra hälso- och sjukvårdssektorn. Vi stödjer initiativ som främjar samarbete mellan medlemsländernas hälso- och sjukvårdsinstitut för att öka kunskapen, främja forskning och säkerställa att nya innovationer når patienterna.

Pandemier och andra hälsokriser känner inga gränser. Vi verkar för att förstärka EU:s beredskap och kapacitet att hantera hälsokriser genom att upprätta gemensamma metoder för att effektivt dela nödvändig medicinsk utrustning och läkemedel mellan medlemsländerna.

Vi arbetar för att säkerställa prisvärd och jämlik tillgång till läkemedel inom EU. Målet är att ingen ska lämnas utan nödvändig medicin på grund av ekonomiska eller geografiska skäl.

Effekterna på hälsa och välmående måste övergripande beaktas i EU:s beslutsfattande.

SFP vill:

 • att Finland tar en aktiv roll i uppbyggandet av den europeiska hälsodatan
 • att EU ska stärka beredskapen för kommande globala pandemier och hälsokriser
 • att EU främjar generisk läkemedelsproduktion, samordnar prisförhandlingar och stödjer forskning för att utveckla nya behandlingsmetoder
 • att EU-medborgare har rätt till grundläggande vård och omsorg i alla EU-länder
 • att européerna rör på sig mer för att förbättra den allmänna hälsan
 • att EU ska främja folkhälsan på olika nivåer.

 

Tillsammans brukar vi jorden och producerar maten

Jord- och skogsbruket har en central roll för Finlands ekonomi och välbefinnande. Inom ramen för EU strävar vi efter att forma en gemensam jordbrukspolitik och en långsiktig skogspolitik som främjar hållbarhet, lönsamhet och trygghet för våra producenter.

Vi prioriterar en hållbar jord- och skogsbrukspolitik för att möta den växande globala efterfrågan på mat samtidigt som vi tar hänsyn till miljöaspekter. För att säkerställa att Finlands bönder fortsätter att spela en central roll, kommer vi arbeta för att förbättra lönsamheten inom jordbruket och minska den onödiga administrativa bördan. Vi ska ha en livsmedelsproduktion också i kristider inom hela EU för att trygga försörjningsberedskapen.

Inom den globala marknaden är det viktigt att säkra konsumenternas trygghet genom att tillämpa höga krav på livsmedelssäkerhet, etik och miljöhänsyn för importerad mat. Samtidigt strävar vi efter att främja närproducerad mat för att stödja både miljö och sysselsättning. Vi är stolta över att Finland har världens renaste mat och vi vill trygga möjligheterna för våra bönder att bedriva jordbruk i en sund och hållbar miljö.

Finland är och ska vara en föregångare inom hållbart skogsbruk och vi ska fortsättningsvis aktivt forma en mångsidig europeisk skogspolitik. Vi kommer att verka för att stödja en ansvarsfull skogshantering och förbättra skogsnäringens möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.

SFP vill:

 • att det fortsättningsvis ska vara möjligt att bedriva jord- och skogsbruk i Finland
 • att skogspolitiken ska fortsätta vara en nationell angelägenhet
 • stärka primärproducenternas ställning i livsmedelskedjan
 • prioritera livsmedelssäkerhet, etik och miljöpåverkan i den gemensamma jordbrukspolitiken
 • trygga jordbruksstöden på en tillräcklig nivå
 • att EU:s gemensamma jordbrukspolitik har en budget som tryggar förutsättningarna för matproduktion i hela EU
 • att EU:s kommande utvidgning beaktas när den gemensamma jordbrukspolitiken reformeras
 • säkerställa den finländska fiskerinäringens verksamhetsförutsättningar
 • minska onödig EU-byråkrati
 • göra europeiska livsmedelsstandarder obligatoriska för import till EU
 • notera och kompensera de kolsänkor som jordbruket inom EU bidrar med
 • fortsätta arbetet för att minska antibiotikaresistensen i EU.

LÄTTLÄST EU-valprogram för Svenska folkpartiet i Finland 2024


Detta är valprogrammet som Lättläst. Ifall du vill läsa den långa versionen finns den här: SFP:s EU-valprogram EU-valet ordnas vart femte år. Då väljer man ledamöter till Europaparlamentet. Europaparlamentet representerar...

Läs mer