100

Julia Ståhle

"Möjligheternas EU"

Jag heter Julia Ståhle och till vardags arbetar jag som socialpolitiskt sakkunnig, studerar statskunskap vid Helsingfors universitet och är ensamstående förälder för ett barn. För närvarande bor jag i Esbo och njuter av promenader i närskogen på fritiden.

Jag anser att det är viktigt att öka medvetenheten kring EU-frågor. Politiken som utformas inom unionen påverkar i hög grad vår vardag här i Finland. Därför är det avgörande att vi fortsätter att arbeta för en känsla av europeisk gemenskap, eftersom alla medlemsländer gynnas av en fungerande och sammanhållen europeisk union.

Namn: Julia Ståhle
Födelseår: 1997
Hemort: Esbo
Titel: Socialpolitiskt sakkunnig
www: https://www.juliastahle.com/
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

Ett EU där unga kan tro på framtiden

Varje examen som tas inom EU bör erkännas i hela unionen. Vi behöver skapa ett gemensamt system för att validera examina tagna utanför ens eget hemland för att undvika byråkratiska hinder där examina från andra EU-medlemsländer antingen accepteras eller avvisas. Dessutom måste vi säkerställa att fler har möjlighet att delta i utbytesprogram eller mobilitetsperioder. Att främja utbyte av information, kunskap och känsla av samhörighet mellan människor är avgörande när vi tänker på unionens framtid i en alltmer polariserad och protektionistisk värld.

Ett EU där det finns möjligheter

Det bör vara enklare att arbeta eller studera inom EU. I den nationella politiska diskussionen lyfts ofta bristen på arbetskraft fram som ett centralt problem som måste lösas för att säkerställa välfärdssamhällets framtid. Liknande utmaningar existerar också på EU-nivå. Vi måste vara beredda att gemensamt ta emot och integrera människor i medlemsländerna för att säkerställa ett fortsatt välfungerande samhälle.

Möjligheten för människor att röra sig fritt inom EU är någonting som pratas väldigt mycket om men i praktiken finns det ännu många hinder. Den fria rörligheten är värdefull både för individen och för unionen som helhet, inte bara ekonomiskt utan även för bevarandet av de gemensamma värderingarna inom EU. Det är av stor vikt att harmonisera företagsregleringarna och minska den byråkrati som hindrar marknaden från att fungera effektivt.

Ett EU där man satsar på teknologiutvecklingen

Den teknologiska utvecklingen gör ständiga framsteg, och det är viktigt att vi håller jämna steg med den. Det finns betydande framgångar att notera – nyligen fick EU institutionerna en överenskommelse om nya regler gällande artificiell intelligens och blev därmed den första kontinenten i världen att göra det. Trots dessa framsteg är överreglering ett verkligt bekymmer, och det är viktigt att vi inte överreglerar utan låter branschen utveckla sina egna lösningar. Riskanalyser och förebyggande av negativa effekter är viktiga aspekter av detta arbete, men vi får inte glömma att teknologin framför allt innebär möjligheter snarare än hot

Kandidatens svar i valmaskinen

1 / 13

Miljö och Klimatförändringar: "EU bör öka sina ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar, även om det innebär högre kostnader för medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

2 / 13

Ekonomi och Handel: "EU bör sträva efter att skapa frihandelsavtal med fler länder, även om det innebär konkurrens för vissa inhemska industrier."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

3 / 13

Migration och Asylpolitik: "Jag stödjer en gemensam EU-politik för migration och asyl som innebär mer delat ansvar mellan medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

4 / 13

Utbildning och Forskning: "EU bör öka sin budget för forskning och utveckling, samt främja utbytesprogram för studenter och forskare inom unionen."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

5 / 13

Socialpolitik och Jämlikhet: "En starkare EU-inriktning på sociala frågor, som arbetsrättigheter och jämställdhet mellan könen, är nödvändig."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

6 / 13

Nordiskt och Baltiskt samarbete: "Fördjupningen av det nordiska och baltiska samarbetet inom EU är av stor vikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

7 / 13

Försvar och Säkerhetspolitik: "EU ska ta ett större ansvar i försvars- och säkerhetspolitiska frågor, inklusive utvecklingen av en gemensam försvarspolitik."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

EU ska ha en gemensam försvarspolitik, men det är viktigt att se till att vi inte skapar dubletter med Nato gällande försvarsfrågor.

8 / 13

Energi och Hållbarhet: "EU bör prioritera övergången till förnybara energikällor, även om det kan innebära högre energipriser på kort sikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

9 / 13

Demokrati och Rättsstatens Principer: "EU bör vidta starkare åtgärder mot medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer och demokratiska värderingar."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

10 / 13

Minoriteters rättigheter i EU. “EU bör aktivt arbeta för att stärka och skydda rättigheterna för etniska, språkliga och kulturella minoriteter inom unionen.”

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

11 / 13

Jordbrukspolitik: “EU bör stärka sitt stöd till hållbart jordbruk och småskaliga lantbrukare, för att främja lokal matproduktion och miljövänliga metoder."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

12 / 13

Landsbygdsutveckling. "EU bör intensifiera sina insatser för att stödja och utveckla landsbygdsområden, genom investeringar i infrastruktur, tillgång till tjänster och stärkande av den lokala ekonomin."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

13 / 13

Om du kunde ge en superkraft till din framtida politiska ledare, vilken skulle det vara?

Förmågan att omedelbart rena miljön och stoppa klimatförändringen
Osynlighet för att avslöja och bekämpa korruption på alla nivåer
Tidsresande för att korrigera historiska misstag och förbättra framtiden
Oändlig visdom för att fatta perfekta beslut i alla politiska frågor
+ Visa alla