96

Anton Nilsson

"Vi behöver ett EU som har muskler att hantera de stora frågorna. Men vi behöver också ett EU som inte detaljreglerar och blandar sig i små frågor som vi klarar bättre på egen hand"

Mitt namn är Anton Nilsson. Jag har under den senaste mandatperioden varit Nils Torvalds ersättare till Europaparlamentet och nu är jag redo att fortsätta arbetet i samma anda!

För att kunna nå resultat i Europaparlamentet räcker det inte med att vara känd i Finland utan man behöver kunna det komplexa EU-systemet och förstå den politiska verkligheten i Bryssel. Jag är ingen kändis, men jag kan EU som min egen bakficka. Jag har tidigare arbetat som specialmedarbetare i Europaparlamentet och med havsfrågor på EU-kommissionen. Nu är jag ministerråd på Finlands ständiga representation vid EU. Det innebär att jag har sett EU-systemet från de olika institutionernas perspektiv och jag har varit med och drivit mycket lagstiftning bakom kulisserna. Inför Nato-anslutningen var jag dessutom med i Finlands delegation under anslutningsförhandlingarna. Jag vet vad som krävs för att nå resultat på den internationella arenan och jag är redo att leverera för dig!

Jag är född och uppvuxen i Mariehamn på Åland. Även om jag bott och verkat i Bryssel under många år nu så finns mina rötter stadigt där hemma. I grunden är jag ekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har en magister i ”European Public Affairs” från universitetet i Maastricht, Nederländerna. Min fritid spenderar jag allra helst i Hulta på norra Åland, där jag just nu är mitt uppe i ett byggprojekt. Jag är övertygad om att EU är bra och viktigt för oss, men jag är lika övertygad om att vi behöver ett rimligt EU som på allvar är stort i de stora frågorna och litet i de små.

Namn: Anton Nilsson
Hemort: Mariehamn
Titel: Ministerråd. Ekon. kand. Fil. mag.
E-post: hej@anton.ax
www: https://www.anton.ax

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

Beslut ska fattas så nära medborgaren som möjligt

Gemensamma beslut i stora frågor är i många fall bra och rimligt. Vi behöver ett EU som verkligen har muskler och befogenheter att hantera de stora, gränsöverskridande utmaningarna. Men samtidigt behöver vi ett EU som slutar med detaljreglering och håller sig borta från att blanda sig i människors liv mer än nödvändigt.

Vi ser allt för ofta ett EU som detaljreglerar i onödan, blandar sig i sådant som vi bättre kan hantera själva och hittar stora lösningar på små problem – utan att ta lokala förhållanden i beaktande. Det är inte acceptabelt.

EU ser olika ut på olika platser och därför fungerar inte alltid en lösning för hela unionen. Vi behöver ett EU som på allvar låter oss avgöra frågor så som jakten, vargfrågan, snuset eller viltvård själva.

Trygghet och samarbete går hand i hand

Vi vill kunna leva i ett tryggt och välfungerande samhälle också i framtiden. De brottslingar och terrorister som hotar vår trygghet hindras dock inte av nationella gränser. Därför kan inte heller brottsbekämpningen göra det. Vi har de senaste åren sett åtskilliga exempel på allt från gängbrottslighet och terrorism till människohandel i unionen. Det behövs ett helhetsgrepp kring brottsbekämpningen och EU ska finnas till för att underlätta informationsdelning och samarbete mellan nationella myndigheter. Det är dags för ett europeiskt FBI som arbetar gränsöverskridande med brottsbekämpning.

Penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet skadar allvarligt förtroendet för det ekonomiska systemet och måste stävjas. Att vissa medlemsstater säljer medborgarskap och därmed tillgång till hela EU:s inre marknad är oacceptabelt och EU måste agera för att stoppa det.

Även om försvarspolitik är en nationell kompetens så är det dags att fördjupa det europeiska samarbetet. Natosamarbetet är viktigt för säkerheten i Europa, men EU:s medlemsstater kan inte fortsätta att vara beroende av andra för sin säkerhet. Det är hög tid att EU är med och på allvar tar ansvar för att bygga upp ett gemensamt försvar. Det handlar om allt från att samarbeta kring övningar till gemensamma strukturer för inköp av material.

EU ska säkerställa ett trovärdigt militärt försvar och vara en stark röst för en regelbaserad världsordning och diplomati. Diplomati och fredsarbete ska genomlysa organisationens arbete och politik på den globala arenan. Olika fredslösningar, såsom Ålandsöverenskommelsen, ska fortsätta lyftas fram som goda exempel.

Vidare behöver EU:s förmåga att agera vid naturkatastrofer stärkas. Istället för att bygga upp olika system för att hantera till exempel skogsbränder, är det både effektivare och billigare om länder och regioner samarbetar genom att dela på resurser.

En jordnära politik

Vår natur, klipporna, havet och den friska luften är vår stolthet och en del av vår själ. Vi lever av och intill naturen och vill fortsatt göra så. Men faktum är att vi står inför en allvarlig klimatutmaning med klimatförändringar och försämrad biologisk mångfald som hotar vårt leverne på lång sikt.

Ska vi kunna stoppa klimatförändringarna måste vi samarbeta gränsöverskridande, och EU är den bästa arenan vi har för samarbete. Det finns redan en tydlig riktning och mål i EU:s klimatpolitik. Nu är det är hög tid för EU att gå från abstrakta siffror till att fokusera på konkreta åtgärder. EU måste införa ambitiösa gränsnivåer för utsläpp av växthusgaser för att på allvar begränsa klimatförändringarna. Vi har varken tid eller råd med dyra, ineffektiva symbolåtgärder.

EU måste även satsa på forskning och utveckling för att snabba på omställningen till ett hållbart samhälle. I det här sammanhanget spelar skogsbruket en viktig roll som kolsänka. Handeln med utsläppsrätter ger incitament för företagen att vara med och skapa en mer energieffektiv produktion. Den modellen behöver fortsätta utvecklas.

Vi är stolta över vår fina, närproducerade mat och den är viktig också för vår turistnäring och näringslivet i stort. Vi behöver öppna landskap som ger oss god, nyttig och ansvarsfullt producerad mat på våra tallrikar även i framtiden. För att det ska vara möjligt måste det finnas rätt förutsättningar.

EU behöver ha en ambitiös jordbrukspolitik som skapar förutsättningar för en levande landsbygd. Så är inte fallet idag. Vi kan inte ha en dyr jordbrukspolitik som i första hand gynnar storskaligt jordbruk på kontinentala Europa. EU:s jordbrukspolitik ska stödja innovativt jordbruk som säkrar biologisk mångfald och möjliggöra för vårt småskaliga jordbruk att vara lönsamt.

De stränga djurskyddsreglerna vi har i Norden är viktiga och det behövs tydlig konsumentupplysning som ger konsumenterna möjlighet att prioritera produkter som producerats på ett ansvarsfullt sätt. Inga djur ska behöva lida i EU. Antibiotikaresistens är ett allvarligt problem som behöver hanteras på EU-nivå. Matfusket som vi ser runt om i EU måste också få ett slut.

Vi behöver ett levande hav med en fiskerinäring som kan producera lokalt fångad fisk och ett hållbart vattenbruk som skapar jobb och tillväxt. Fiskekvoterna för det storskaliga fisket måste sättas på en långsiktigt hållbar nivå och det behövs ambitiösa åtgärder för att fortsätta förbättra Östersjöns miljö. Samtidigt får EU:s fiskeripolitik inte sätta krokben för det småskaliga, kustnära fisket. Fritidsfisket ska fortsättningsvis regleras lokalt.

Kandidatens svar i valmaskinen

1 / 13

Miljö och Klimatförändringar: "EU bör öka sina ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar, även om det innebär högre kostnader för medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

EU bör fortsätta sina ansträngningar för att uppnå de mål man redan har satt upp. Nu är inte tid för nya mål eller symbolpolitik utan för konkreta åtgärder som faktiskt minskar utsläppen.
På kort sikt kommer det att fortsätta innebära kostnader, men på lång sikt finns det mycket att tjäna på att ligga i framkant när det gäller ny, grön tekonologi.

2 / 13

Ekonomi och Handel: "EU bör sträva efter att skapa frihandelsavtal med fler länder, även om det innebär konkurrens för vissa inhemska industrier."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Fri handel är extemt viktigt för ett litet, exportberoende land som Finland. Konkurrens är sunt och jag är fullt övertygad om att våra inhemska företag har alla möjligheter att vara konkurrenskraftiga. Frihandelsavtal öppnar desutom upp nya marknader för våra inhemska företag.

3 / 13

Migration och Asylpolitik: "Jag stödjer en gemensam EU-politik för migration och asyl som innebär mer delat ansvar mellan medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

För att kunna hålla EU:s inre gränser öppna och den inre marknaden effektiv måste vi ha ordning och reda vid EU:s yttre gränser. Det här är ett gemensamt ansvar och vi har alla att vinna på att dela upp det rättvist mellan olika delar av unionen.

4 / 13

Utbildning och Forskning: "EU bör öka sin budget för forskning och utveckling, samt främja utbytesprogram för studenter och forskare inom unionen."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Forskning och utbildning är nyckeln för att vara konkurrenskraftiga också i framtiden. Det är klokt att vi samlar våra resurser på det här området. Det är också utmärkt att våra ungdomar får möjligheten att studera i olika länder och samla på sig kunskap och värdefulla erfarenheter som de kan ha nytta av hela livet.

5 / 13

Socialpolitik och Jämlikhet: "En starkare EU-inriktning på sociala frågor, som arbetsrättigheter och jämställdhet mellan könen, är nödvändig."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Tanken på en gemensam, progressiv jämställdspolitik i hela EU är mycket lockande. Men i verkligheten är det tyvärr svårare än så. Jag är mycket skeptisk till att ge länder med en mindre progressiv syn på jämställdhet inflytande över vår politik på det området.
På samma sätt värnar jag om den nordiska modellen när det kommer till arbetsrättigheter och jag tror det skulle vara ett stort misstag att flytta över makt till EU på det området.

6 / 13

Nordiskt och Baltiskt samarbete: "Fördjupningen av det nordiska och baltiska samarbetet inom EU är av stor vikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Samarbete är verkligen en förutsättning för att nå resultat i EU.
Samtidigt ska vi inte begränsa oss till ett nordiskt eller baltiskt samarbete utan vi måste tänka bredare än så. Vi är alla med i samma union och när vi har gemensamma intressen kan göra gemensam sak med kollegor från Europas alla hörn.

7 / 13

Försvar och Säkerhetspolitik: "EU ska ta ett större ansvar i försvars- och säkerhetspolitiska frågor, inklusive utvecklingen av en gemensam försvarspolitik."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

I det nuvarande säkerhetsläget kan vi inte vara naiva och förlita oss på att andra ska ta ansvar för vår säkerhet. EU måste klara av att stå på egna ben säkerhetspolitiskt och utveckla sarmabetet.

8 / 13

Energi och Hållbarhet: "EU bör prioritera övergången till förnybara energikällor, även om det kan innebära högre energipriser på kort sikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Övergången till förnybara energikällor är nödvändigt både för klimatet och för vår säkerhet. Det är tydligt att vi gjorde ett stort misstag när vi lät EU bli beroende av fossila bränslen från bland annat Ryssland. Nu måste vi komma ur det här beroendet och vi behöver göra det så snabbt som möjligt.

Samtidigt måste omställningen ske på ett sätt som inte drabbar konsumenterna i allt för hög utsträckning. Därför behövs ett robust elsystem där flera olika energikällor används.

9 / 13

Demokrati och Rättsstatens Principer: "EU bör vidta starkare åtgärder mot medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer och demokratiska värderingar."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

EU behöver agera resolut mot brott mot sådant som rättsstatens principer. Där har EU-kommissionen varit allt för passiv hittls. Om en medlemsstat inte följer de gemensamma spelreglerna måste det få konsekvenser och det är kommissionens jobb att se till att det händer.

Samtidigt måste man vara noga med att skilja på brott mot grunläggande principer och allmän, dålig politik. Det finns skillnader mellan olika medlemsstater i hur vi driver politik och så måste det få fungera i ett demokratiskt system.

10 / 13

Minoriteters rättigheter i EU. “EU bör aktivt arbeta för att stärka och skydda rättigheterna för etniska, språkliga och kulturella minoriteter inom unionen.”

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

EU måste vara en union för alla människor. Det måste finnas plats också för minoriteter och respekten för deras rättigheter måste vara en grundläggande princip som respekteras i allt beslutsfattande på EU-nivå.

11 / 13

Jordbrukspolitik: “EU bör stärka sitt stöd till hållbart jordbruk och småskaliga lantbrukare, för att främja lokal matproduktion och miljövänliga metoder."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Det måste gå att bedriva ett lönsamt jordbruk i hela EU. För att lyckas med det måste vi på allvar reda upp i regelkrånglet som våra jordbrukare tvingas hantera idag. Det är inte rimligt att en jordbrukare ska tvingas spendera så mycket av sin tid på administration istället för att få fokusera på att producera god, hälsosam mat.

12 / 13

Landsbygdsutveckling. "EU bör intensifiera sina insatser för att stödja och utveckla landsbygdsområden, genom investeringar i infrastruktur, tillgång till tjänster och stärkande av den lokala ekonomin."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Det måste finnas en framtid för landsbygden och för det behövs investeringar och satsningar också där.

13 / 13

Om du kunde ge en superkraft till din framtida politiska ledare, vilken skulle det vara?

Förmågan att omedelbart rena miljön och stoppa klimatförändringen
Osynlighet för att avslöja och bekämpa korruption på alla nivåer
Tidsresande för att korrigera historiska misstag och förbättra framtiden
Oändlig visdom för att fatta perfekta beslut i alla politiska frågor

Med oändlig visdom skulle ju alla problem kunna lösas snabbt och smidigt.
Men nu är det viktigt att komma ihåg att det i verkligheten inte finns någon politiker som sitter på alla svar. Som politiker måste man vara ödmjuk, ha stora öron och inse att man inte kan sitta på alla svar själv.

+ Visa alla