90

Anna-Maja Henriksson

"Jag vill vara Din och Finlands röst i Europaparlamentet."

Jag ställer upp som kandidat för Svenska folkpartiet i EU-valet 9.6.2024. Efter 17 år i riksdagen, varav snart 9 år som minister och 8 år som SFP:s ordförande, tar jag sikte på att representera Finland och SFP i EU-parlamentet. Min breda och långa erfarenhet ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i Bryssel och Strasbourg.
Jag är gift med Janne och mor till två vuxna döttrar. Hemma talar vi svenska och finska. Till mina fritidsintressen hör friluftsliv och motion i olika former. Gillar sport och idrott, liksom kulturupplevelser av olika slag. Om somrarna är det sommarstugan på Mässkär utanför Jakobstad som gäller.

Namn: Anna-Maja Henriksson
Födelseår: 1964
Hemort: Jakobstad
Titel: Undervisningsminister, riksdagsledamot
E-post: anna-maja.henriksson@riksdagen.fi
www: https://anna-maja.fi/
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

Fred och stabilitet i Europa

Vi lever i en osäker tid där Finland behöver ett starkt EU. Jag vill jobba för fred, stabilitet och trygghet i Europa, för att ställa de ryska krigsförbrytarna med Putin i spetsen till svars. För det kommande EU-parlamentet blir det alldeles centralt att fortsätta stöda Ukraina. Ryssland får inte vinna kriget. Sanktionerna mot Ryssland ska fortsätta och Ryssland ska också åläggas att betala återuppbyggnaden av Ukraina. Inte för att det är lätt utan för att det är rätt!

EU:s handlingskraft måste stärkas också internationellt och majoritetsbeslut måste i högre grad tas i användning inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Få ekonomin att växa och bli bäst på kunnande

Finlands ekonomiska tillväxt är starkt beroende av EU:s inre marknad.
Av Finlands export går över hälften till EU-länder.
Vi behöver bli mindre beroende av Kina och USA. Viktigt vore att få till stånd gemensamma regler för statssubventioner så att företagen i Europa behandlas rättvist och att finländska företag stärker sin konkurrenskraft.Onödig byråkrati ska bort, och EU ska respektera närhetsprincipen. Det betyder att besluten ska fattas på rätt nivå, och så nära mänskorna som berörs av dem som möjligt. Det är också helt centralt att man förstår de olika medlemsländernas särdrag, bl.a skogens betydelse för oss.
Samtidigt behövs satsningar på utbildning, forskning och innovation. EU ska bli ledande inom digitalisering och grön omställning. Det är oerhört viktigt att studerande kan delta i Ersamus+ utbytesprogram och att våra unga känner sig delaktiga. Att kunna röra sig smidigt mellan våra länder är helt centralt.

Stå upp för rättsstaten och EU:s värdegrund

Det är mycket viktigt att den finlandssvenska rösten fortsätter höras i Bryssel. Att jobba för det svenska och en levande tvåspråkighet är en självklarhet för mig. I EU gäller det att också jobba för spårkliga minoriteter. Under mina år som justitieminister, har jag blivit van att stå upp för rättsstaten, minoriteterna, allas lika värde, jämlikhet och jämställdhet.
I en tid där disinformation, främlingsfientlighet och konspirationsteorier florerar, behövs ledare i våra beslutande organ som aldrig tvekar då det gäller att försvara rättsstaten, demokratin och mänskliga rättigheter. Som också ser kopplingen mellan en bildad befolkning, rättstatsprincipen, ekonomisk tillväxt och vår välfärd. Och som vet att det är genom hårt arbete, goda nätverk och förmåga att lyssna samt förmåga att samarbeta som man når resultat.

Kandidatens svar i valmaskinen

1 / 13

Miljö och Klimatförändringar: "EU bör öka sina ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar, även om det innebär högre kostnader för medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Det är viktigt att EU håller fast vid sina klimatmål. För att lyckas i den gröna omställningen behöver vi en långsiktig och förutsägbar klimatpolitik. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att klimatpolitiken görs så kostnadseffektivt som möjligt.

2 / 13

Ekonomi och Handel: "EU bör sträva efter att skapa frihandelsavtal med fler länder, även om det innebär konkurrens för vissa inhemska industrier."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

åsikt.
• Handelsavtal innebär också att nya marknader öppnar för inhemska varor och tjänster, vilket är en positiv sak. Det är viktigt att stora handelsavtal avgörs på EU-nivå.

3 / 13

Migration och Asylpolitik: "Jag stödjer en gemensam EU-politik för migration och asyl som innebär mer delat ansvar mellan medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Jag vill ha en rättvis och solidarisk migrationspolitik inom EU. Vi behöver samarbete och en rättvis ansvarsfördelning inom unionen.

4 / 13

Utbildning och Forskning: "EU bör öka sin budget för forskning och utveckling, samt främja utbytesprogram för studenter och forskare inom unionen."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Såväl Finlands som EU:s framgång är beroende av högklassig och jämlik utbildning, samt satsningar på högkvalitativ forskning, utveckling och innovation. Genom dessa satsningar tryggar vi vår framtida konkurrenskraft och sysselsättning samt en framtidstro för våra barn och unga.

5 / 13

Socialpolitik och Jämlikhet: "En starkare EU-inriktning på sociala frågor, som arbetsrättigheter och jämställdhet mellan könen, är nödvändig."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

I en tid där disinformation, främlingsfientlighet och konspirationsteorier florerar, behövs ledare i våra beslutande organ som aldrig tvekar då det gäller att försvara rättsstaten, demokratin och mänskliga rättigheter. Vi ska fortsätta arbeta för jämställdhet. Samtidigt ska beslut fattas så nära medborgaren som möjligt. Alla sociala frågor ska inte beslutas på EU-nivå utan länderna ska även ha ett visst rörelseutrymme. Viska inte äventyra den nordiska välfärdsmodellen!

6 / 13

Nordiskt och Baltiskt samarbete: "Fördjupningen av det nordiska och baltiska samarbetet inom EU är av stor vikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Jag vill se ett än aktivare samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna, även inom EU. Fördjupat samarbete på ett område skapar förutsättningar för ökat samarbete också på andra områden.

7 / 13

Försvar och Säkerhetspolitik: "EU ska ta ett större ansvar i försvars- och säkerhetspolitiska frågor, inklusive utvecklingen av en gemensam försvarspolitik."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Ju enhetligare och starkare EU är, desto tryggare är också Finlands ställning. Finland bör även i fortsättningen främja EU:s säkerhets- och försvarssamarbete på bred front. Samtidigt måste man undvika överlappningar med Nato.

8 / 13

Energi och Hållbarhet: "EU bör prioritera övergången till förnybara energikällor, även om det kan innebära högre energipriser på kort sikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Det är viktigt att EU håller fast vid sina klimatmål. Att frångå fossila bränslen är inte bara en miljögärning, utan också avgörande viktigt för Finlands säkerhet och självförsörjning. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att klimatpolitiken görs så kostnadseffektivt som möjligt.

9 / 13

Demokrati och Rättsstatens Principer: "EU bör vidta starkare åtgärder mot medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer och demokratiska värderingar."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Vi måste stå upp för EU:s grundvärderingar såsom rättsstatsprincipen. Det är viktigt att man inte godkänner avvikelser från de gemensamma grundvärderingarna. Kommissionen har t.ex. inlett en rättsstatsmekanism mot Ungern och även frusit EU-stödmedel. Det är samtidigt viktigt att dialogen fortsätter mellan medlemsländerna och att vi kan stöda utveckling i rätt riktning.

10 / 13

Minoriteters rättigheter i EU. “EU bör aktivt arbeta för att stärka och skydda rättigheterna för etniska, språkliga och kulturella minoriteter inom unionen.”

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Minoriteters rättigheter behöver skyddas och främjas också på EU-nivå. Under mina år som justitieminister har jag blivit van att stå upp för minoriteter samt allas lika värde, jämlikhet och jämställdhet.

11 / 13

Jordbrukspolitik: “EU bör stärka sitt stöd till hållbart jordbruk och småskaliga lantbrukare, för att främja lokal matproduktion och miljövänliga metoder."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

12 / 13

Landsbygdsutveckling. "EU bör intensifiera sina insatser för att stödja och utveckla landsbygdsområden, genom investeringar i infrastruktur, tillgång till tjänster och stärkande av den lokala ekonomin."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Landsbygdsområden har en viktig roll bland annat då det gäller hållbarhet, den gröna omställningen och livsmedelstryggheten. Det behövs investeringar från både EU och andra källor för att på bästa sätt stöda landsbygdsområden.

13 / 13

Om du kunde ge en superkraft till din framtida politiska ledare, vilken skulle det vara?

Förmågan att omedelbart rena miljön och stoppa klimatförändringen
Osynlighet för att avslöja och bekämpa korruption på alla nivåer
Tidsresande för att korrigera historiska misstag och förbättra framtiden
Oändlig visdom för att fatta perfekta beslut i alla politiska frågor

Klimatförändringen är vår största utmaning och därför skulle jag önska att jag hade den superkraften.

+ Visa alla