Yhdessä

Tästä voit lukea RKP:n eurovaaliohjelmaa. Voit myös ladata ohjelmaa pdf:nä painikkeesta.

VAALIOHJELMA PDF:NÄ

SUOMEN RUOTSALAISEN KANSANPUOLUEEN EUROVAALIOHJELMA 2024

Jos haluat lukea vaaliohjelman selkokielellä niin se löytyy tästä
VAALIOHJELMA SELKOKIELELLÄ

Yhdessä kohti yhteistä ja ihmisläheistä Eurooppaa

Euroopan unionin kulmakiviä ovat vapaus, demokratia, tasa-arvo ja ihmisoikeudet. Ruotsalainen kansanpuolue haluaa jatkaa työtä rauhan ja vakauden puolesta Euroopassa, sellaisen unionin hyväksi, jossa oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan, talous voi kasvaa ja yritykset kukoistavat ja jossa kansalaiset voivat vaikuttaa ja vapaasti toteuttaa unelmiaan. On tärkeää, että kansalaisten ääni tulee kuuluviin. Päätökset tulee tehdä mahdollisimman lähellä kansalaista. EU:n tulee kunnioittaa ja tukea paikallista ja kansallista päätöksentekoa.

EU alkoi yhteisenä rauhanprojektina. On tärkeää, että työ rauhan ja turvallisuuden puolesta Euroopassa jatkuu. Yhdessä olemme vahvoja, ja yhdessä jatkamme työtä vahvan ja yhtenäisen Euroopan puolesta: yhteisen, turvallisen kansalaisten Euroopan puolesta.

Euroopassa käydään sotaa. Turvallisuuspoliittinen tilanne on pahin sitten kylmän sodan. Nykyään sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella on voimia, jotka pyrkivät heikentämään unioniamme. Populismi ja äärioikeiston vaikutuvalta kasvaa, ja halu heikentää kansalaisten luottamusta viranomaisiin lisääntyy. RKP haluaa liberaalina puolueena vastustaa näitä voimia ja tehdä töitä oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja kaikkien yhtäläisen arvon puolesta. Työskentelemme kielivähemmistöjen ja muiden vähemmistöjen oikeuksien ja edustuksen turvaamiseksi koko EU:ssa. Me edistämme inklusiivista ja monikulttuurista Eurooppaa.

Euroopan parlamentin tulee olla myös itsehallintoalueiden parlamentti. Työskentelemme sen puolesta, että myös Ahvenanmaa olisi edustettuna Euroopan parlamentissa.

EU:n laajentuminen on Suomen etujen mukaista ja meille tärkeä tavoite. EU:n laajentuminen on nykyään suurelta osin myös turvallisuus- ja geopolittiinen kysymys. Toivotamme uudet maat tervetulleiksi unioniin, mutta niiden on täytettävä jäsenyysvaatimukset. Oikeusvaltioperiaate on kaikkein keskeisimpiä vaatimuksia. Tämä vaatimus sisältää muun muassa toimia korruptiota vastaan, mutta kaikkia vaatimuksia on noudatettava nykyisten ja tulevien jäsenvaltioiden toimesta.

Meidän tulee jatkaa työtä tasa-arvon puolesta. Tasa-arvoinen Eurooppa on turvallinen Eurooppa. RKP työskentelee monimuotoisuuden puolesta ja pyrkii varmistamaan, että EU:n johtotehtävissä on yhtä paljon naisia kuin miehiä. Meidän tulee kaikin keinoin taistella tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa sortoa ja väkivaltaa vastaan.

Kaikkien jäsenvaltioiden on ehkäistävä ja torjuttava naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä perheväkivaltaa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien turvaamisen työtä on tehostettava EU:ssa.

Tämä työ vaatii yhteisiä ponnistuksia, eikä mitään tule pitää itsestäänselvyytenä. Vapaan, vakaan, turvallisen ja yhtenäisen EU:n merkitys on nyt tärkeämpi kuin koskaan.

EU:n on jatkettava Ukrainan tukemista sekä sotilaallisesti että taloudellisesti, ja sotarikolliset on saatettava vastuuseen. Venäjä tulee velvoittaa korvaamaan se, mitä se on tuhonnut Ukrainassa.

RKP haluaa:

 • että yhteistyötä Suomen kansanedustajien ja Suomen europarlamentaarikkojen välillä vahvistetaan
 • että oikeus aborttiin ja itsemääräämisoikeus omaan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen turvataan
 • että EU jatkaa vammaisten henkilöiden oikeuksien vahvistamista.
 • että Suomi on proaktiivinen ja rakentava toimija EU:ssa, joka aktiivisesti ajaa kansakunnan etuja
 • että kaikki jäsenvaltiot sitoutuvat EU:n yhteisiin arvoihin ja oikeusvaltioperiaatteeseen
 • että EU:n vuosittaista oikeusvaltioperiaatteen seurantaa ja raportointia kehitetään
 • että EU katkaisee EU-tuet maille, jotka rikkovat ihmisoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatetta
 • että EU kunnioittaa vähemmistökieliä tai alueellisia kieliä puhuvien EU-kansalaisten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia
 • että tasa-arvotyötä tehostetaan ja että tasa-arvo otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa
 • että EU vahvistaa työtään kaikenlaista naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan
 • että EU torjuu vammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa, ja työskentelee aktiivisesti pakkosteriloinnin kieltämiseksi
 • nähdä aktiivisemman yhteistyön Pohjoismaiden välillä
 • että kaikkien EU:n toimielinten päätöksentekoprosessit ovat demokraattisia, selkeitä ja läpinäkyviä
 • että työtä ihmisoikeuksien puolesta vahvistetaan EU:ssa
 • varmistaa jatkuvan dialogin jäsenmaiden välillä
 • että Euroopan parlamentilla on pysyvä istuntopaikka Brysselissä ja
 • että jatkuva matkustus Strasbourgiin päättyy
 • että Ahvenanmaalle annetaan paikka Euroopan parlamentissa
 • että nuorisotakuuta kehitetään ja että se toteutetaan jokaisessa jäsenvaltiossa
 • että EU:n nuorisostrategia huomioidaan EU:n päätöksenteossa
 • että kellon siirtämisen kaksi kertaa vuodessa lopetetaan EU:ssa
 • että raiskaus määritellään suostumuksen puutteen perusteella rangaistavaksi koko EU:ssa.

Yhdessä onnistumme vihreässä siirtymässä

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Se on haaste joka ei tunne kansallisia rajoja. Vain yhdessä voimme taistella ilmastonmuutosta vastaan. Olemme jo nyt onnistuneet luomaan yhteisiä oikeudenmukaisia ja tehokkaita ratkaisuja, jotka tekevät yhteiskunnastamme kestävämmän ja joista me kaikki hyödymme. EU:lla on kunnianhimoinen päästötavoite vuodelle 2030: päästöjen vähentäminen 55 prosentilla verrattuna vuoteen 1990. Heti tulevan vaalikauden alussa on määritettävä päästötavoitteet vuosille 2040 ja 2050, mikä on tärkeä välietappi varmistaaksemme, että saavutamme tavoitteen pitää ilmaston lämpenemisen alle 1,5 asteessa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Saastuttajan on maksettava, ja päästökauppa on yksi tehokkaimmista tavoista vähentää päästöjä. Meillä on EU:ssa yhteiset säännöt päästökaupalle, jotka ovat tärkeitä. Päästökauppaa on jatkossakin kehitettävä EU:n päästötavoitteiden muuttuessa yhä kunnianhimoisempaan suuntaan.

Vihreä siirtymä on välttämätön, ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Työskentelemme tukeaksemme ja nopeuttaaksemme tätä siirtymää, samalla varmistaen, että Suomen ainutlaatuiset energiatarpeet ja edellytykset huomioidaan. Fossiilisista polttoaineista irtautuminen ei ole vain ympäristötoimenpide, vaan se on myös ratkaisevan tärkeää Suomen turvallisuudelle ja omavaraisuudelle. Yritysten on voitava toteuttaa tämä siirtymä pitkäjänteisten ja ennakoitavien päätösten ja lainsäädännön avulla.

Vihreä siirtymä on valtava mahdollisuus Suomelle. Meillä on Euroopan paras sähköverkko, ja toimiva yhteistyö Ruotsin ja Norjan kanssa mahdollistaa sen, että päästöttömän energian saatavuus voidaan taata. Nyt tehtävät investoinnit uusiutuvaan ja puhtaaseen energiaan houkuttelevat teollisia investointeja. Suomen tulee olla edelläkävijä vihreässä siirtymässä.

Me kaikki kannamme yhdessä vastuun ympäristöstämme ja luonnostamme. Työskentelemme sellaisen EU:n puolesta, jossa paikalliset olosuhteet ja kansalliset erityispiirteet ymmärretään. Työskentelemme EU:n puolesta, joka luottaa jäsenmaihinsa. EU:n on jatkettava työtä, jotta luonnon monimuotoisuuden väheneminen saadaan pysäytettyä. EU:n rooli Itämerta koskevissa kysymyksissä on tärkeä. Itämeren tila on edelleen kriittinen, ja kaikkien Itämeren maiden on toteutettava voimakkaita yhteisiä toimia tilanteen parantamiseksi. EU:n on jatkossakin mahdollistettava kestävä kalastus Itämerellä.

RKP haluaa:

 • että saastuttajat maksavat laajentamalla ja kehittämällä päästökauppaa
 • että EU asettaa heti uuden kauden alussa välitavoitteet päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2040 mennessä saavuttaakseen nollapäästötavoitteen vuoteen 2050 mennessä
 • että EU:n talous saa nostetta nopeuttamalla vihreää siirtymää
 • että EU tulee energian suhteen omavaraiseksi
 • edistää kestävää kaivostoimintaa, joka hyödyttää paikallisia yhteisöjä ja vahvistaa EU:n strategista autonomiaa
 • että EU jatkaa työtä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen estämiseksi paikalliset erityispiirteet huomioiden
 • että päästökaupan tuotot suunnataan kehitys-, ympäristö- ja ilmastotyön rahoittamiseen
 • jatkaa työtä yhteisten kunnianhimoisten yritysvastuusääntöjen kehittämiseksi EU:ssa
 • että EU työskentelee tukeakseen kehitysmaita ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen torjunnassa
 • että kauppapolitiikka perustuu kestäviin ehtoihin
 • että Itämeren alueen ympäristöyhteistyötä kehitetään ja tehostetaan
 • että Suomi nostaa aktiivisesti esiin Itämeren tilanteen ja arktiset kysymykset sekä ajaa yhteisiä toimia EU:n tasolla
 • että EU työskentelee lisätäkseen ymmärrystä siitä, että yhteiskunnan toiminta on riippuvaista luonnosta
 • että EU harjoittaa vastuullista meri- ja kalastuspolitiikkaa, joka luo pitkän aikavälin kestäviä kalakantoja ja terveitä meriä sekä Euroopassa että globaalisti
 • ennen kaikkea suojella luonnon monimuotoisuutta ja pysäyttää lajien sukupuuttoon kuolemisen. Samalla tarvittavia toimenpiteitä tulee pystyä tehdä paikallisella tasolla silloin, kun populaatiot kasvavat niin suuriksi, että ne uhkaavat elinkeinoja tai muita eläinlajeja
 • että EU työskentelee kiertotalouden kehittämiseksi, jotta rajallisten luonnonvarojen käyttöä voidaan vähentää.

Yhdessä kohti sivistynyttä ja innovatiivista Eurooppaa

Menestyksemme perustuu korkealaatuiseen ja tasa-arvoiseen koulutukseen sekä panostuksiin laadukkaaseen tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin. Nämä panostukset turvaavat tulevaisuutemme kilpailukyvyn ja työllisyyden sekä vahvistavat tulevaisuudenuskoa lapsissamme ja nuorissamme. Korkea koulutustaso on kestävän kehityksen ja innovaatioystävällisen EU:n perusta. Haluamme tehdä Euroopasta osaamisen ja innovaatioiden johtavan maanosan.

EU:n opiskelijavaihto-ohjelmaa ERASMUS+ on kehitettävä ja sen jatkuva rahoitus on turvattava. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia koulutukseen, opintoihin tai harjoitteluun ulkomailla. Miljoonat nuoret ovat voineet opiskella toisessa EU-maassa vaihto-ohjelmien, kuten Erasmus+-ohjelman, ansiosta. Yhä useammat perheet ovat tulevaisuudessa monikielisiä, ja niiden juuret ovat useassa EU-maassa. Monikielisyys on arvokasta ja se lisää ymmärrystä ympäröivästä maailmasta. Myös vaihto-opiskelu lisää ymmärrystä erilaisista tavoista ja kulttuureista ja vahvistaa näin EU:ta.

Investoinnit koulutukseen, kulttuuriin, tutkimukseen ja kehitykseen ovat panostuksia tulevaisuuteen. Nämä investoinnit ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta Suomi selviytyisi globaalissa kilpailussa. EU:lla on tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämisohjelma, joka ulottuu vuoteen 2027. Mielestämme EU:n tulisi jo seuraavan toimikauden alussa uudistaa ohjelmaa. Ohjelmassa tulisi korostaa erityisosaamisalueita, joissa Suomi on maailmanlaajuinen johtaja. Näihin osaamisalueisiin kuuluvat muun muassa cleantech, energiatekniikka, kvanttitietokoneet, digitaaliset verkot ja lääketieteellinen kehitys.

Euroopan lainsäädännön tulee mahdollistaa innovaatiot ja kehitys sekä kannustaa innovaatioita, jotka edistävät sosiaalista ja ekologista kestävyyttä ja kehittävät ratkaisuja vihreään ja digitaaliseen siirtymään.

RKP haluaa:

 • edistää Euroopan kilpailukykyä ja houkuttelevuutta koulutuksen ja tutkimuksen avulla
 • jatkaa ERASMUS+ vaihto-ohjelman kehittämistä nuorillemme ja opiskelijoillemme
 • turvata kestävä tulevaisuus nostamalla väestön koulutustasoa
 • lisätä kilpailukykyä, tuottavuutta ja työllisyyttä EU:ssa panostamalla pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, tutkimukseen sekä innovaatioihin
 • luoda lisää työpaikkoja innovaatioiden ja tutkimuksen kautta, jotta yhä useammalla ihmisellä Euroopassa olisi työpaikka
 • vahvistaa pitkäaikaisesti koulutuksen, innovaatioiden ja tutkimuksen perustaa Euroopassa puiteohjelmien, kuten Horisontti Euroopan, avulla
 • kannustaa innovaatioihin, jotka edistävät sosiaalista ja ekologista kestävyyttä
 • huomioida kulttuurin merkityksen taloudelle ja paikallisille yhteisöille EU:ssa.

Yhdessä digitaalisessa kehityksessä

Digitalisaatio on tullut yhteiskunnallisen kehityksen ja talouden perusvoima. On tärkeää, että digitalisaatio hyödyttää kaikkia kansalaisia ja yrityksiä. Visiossamme innovaatiot, yksityisyys ja kyberturvallisuus kulkevat käsi kädessä. On tärkeää, että päätökset Suomen kriittisestä infrastruktuurista ovat omissa käsissämme.

Tietosuoja on olennainen osa digitaaliaikaa. Teemme työtä sen puolesta, että EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) turvataan ja että sitä sovelletaan ja noudatetaan johdonmukaisesti koko unionissa. Haluamme antaa kansalaisille hallinnan heidän henkilötiedoistaan ja edistää avoimuutta niitä käsittelevissä yrityksissä ja organisaatioissa.

Jotta kaikki kansalaiset voivat hyötyä digitalisaatiosta, meidän on edistettävä digitaalista osallisuutta ja lisättävä digitaalista osaamista. Kukaan ei saa jäädä digitaalisen tulevaisuuden mahdollisuuksien ulkopuolelle yhteiskunnan digitalisoituessa.

Digitalisaatio luo mahdollisuuksia innovaatioille ja kasvulle. Tuemme poliittisia toimenpiteitä, jotka edistävät digitaalisia innovaatioita ja yrittäjyyttä. Tämä tarkoittaa myös rajat ylittävän liiketoiminnan helpottamista EU:ssa ja suotuisan ympäristön luomista start-upeille ja pienyrityksille.

Turvallinen ja luotettava digitaalinen infrastruktuuri on menestyksekkään digitalisaation ydin. On olennaista varmistaa, että sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoilla on pääsy turvallisiin digitaalisiin työkaluihin ja alustoihin.

Työskentelemme sen puolesta, että EU laatii selkeät säännöt tekoälyn käytölle, jotta se on turvallista, oikeudenmukaista ja inhimillistä. Olemalla globaali johtaja digitaalisissa ratkaisuissa, voi Eurooppa luoda näihin standardeja ja eettisiä menettelytapaohjeita.

Teknologian tulisi palvella ihmistä, ei päinvastoin.

RKP haluaa:

 • antaa kansalaisille heidän henkilökohtaisten tietojensa hallinnan ja edistää avoimuutta niissä yrityksissä ja organisaatioissa, jotka käsittelevät niitä
 • että EU ottaa johtavan roolin digitaalisten teknologioiden globaalissa kehityksessä ja asettaa siinä vahvat vaatimukset yksityisyydelle ja turvallisuudelle
 • että EU luo mahdollisuuksia innovaatioille ja kasvulle globaaleilla digitaalisilla markkinoilla
 • että EU varmistaa turvallisen ja luotettavan digitaalisen infrastruktuurin olemassaolon
 • että päätökset digitaalisen infrastruktuurin verkkotoimiluvista ovat jatkossakin kansallinen asia
 • että EU panostaa uusien digitaalisten teknologioiden tutkimukseen, kuten teknologian vaikutuksesta hyvinvointiin.

Yhdessä kohti ihmisläheistä maahanmuuttopolitiikkaa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vain yksi esimerkki levottomasta ajasta, jossa elämme juuri nyt. Maailmanlaajuiset kriisit ovat johtaneet pakolaisten määrän kasvuun. On äärimmäisen tärkeää, että Eurooppa kykenee kohtaamaan olemassa olevat haasteet ja yhdessä luomaan tehokkaita kanavia pakolaisten vastaanottamiseen, jotka perustuvat kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiimme.

Kannatamme oikeudenmukaista ja solidaarista maahanmuuttopolitiikkaa EU:ssa. Maahanmuuttoa tulisi hallita inhimillisellä ja kestävällä tavalla yhteistyön ja oikeudenmukaisen vastuunjaon kautta. Haluamme nähdä aktiivisia toimia integraation hyväksi, jotka mahdollistavat osallistumisen työmarkkinoille ja yhteiskuntaan. Panostamalla integraatioon, poistamalla esteitä työmarkkinoilta ja helpottamalla tutkintojen vahvistamista sekä täydentävää koulutusta, voimme hyödyntää maahanmuuton positiivisia vaikutuksia täysimääräisesti. Perheenyhdistämisen mahdollisuus on tärkeä, jotta integraatio voi onnistua.

Työvoimapula ei ratkea ilman maahanmuuttoa. Euroopan ikääntyvän väestön osuus kasvaa, ja tarvitsemme enemmän työikäisiä ihmisiä. Tämä tuo mukanaan sekä taloudellisia että sosiaalisia seurauksia, kuten terveydenhuolto- ja sairaanhoitopalveluiden lisääntyneen kysynnän, alentuneen tuottavuuden ja kasvavat julkiset menot. Näiden haasteiden hallitsemiseksi tarvitsemme toimivaa maahanmuuttoa ratkaistaksemme työvoimapulan, lisätäksemme taloudellista kasvua ja tuodaksemme uutta osaamista. Tarvitsemme uusia toimivia kanavia työperäiseen maahanmuuttoon, ilman että muutamme Eurooppaa vierastyöläisyhteiskunnaksi.

Vastustamme kaikenlaista rasismia ja vihaa muita ihmisiä kohtaan. Tuemme YK:n pakolaiskonventiota ja oikeutta turvapaikkaan. Kansainväliset sopimukset luovat turvallisuutta. Työskentelemme sen puolesta, että maahanmuuttajat eivät altistu henkeä uhkaaville riskeille tai joudu vakavan rikollisuuden ja ihmiskaupan uhreiksi. Turvapaikkaan oikeutetuilla tulisi olla inhimillinen ja tehokas yhteinen järjestelmä EU-tasolla, jonka puitteissa ihmiset otetaan vastaan. Kaikkien EU-maiden on kannettava vastuunsa perustavanlaatuisten arvojemme mukaisesti, jotka koskevat kaikkien yhtäläistä arvoa ja oikeutta inhimilliseen kohteluun. Yhdessä taistelemme paperittomuutta vastaan. Paperittomilla henkilöillä tulisi olla oikeus välttämättömiin sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin EU:ssa.

Jotta vapaata liikkuvuutta voidaan toteuttaa EU:n sisällä, tulee EU:n ulkorajojen olla tasapuolisesti turvattuja kaikkialla. Vahva ulkoraja edellyttää, että on olemassa sujuvia ja laillisia keinoja muuttaa EU:hun.

RKP haluaa:

 • että EU luo pitkän aikavälin strategioita turvallisen ja oikeudenmukaisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan edistämiseksi
 • kehittää edelleen EU:n työ- ja oleskelulupia
 • että turvapaikanhakijat saavat oikeuden riittävään oikeusapuun
 • että toimiva perheenyhdistäminen toteutuu koko EU:ssa
 • että humanitaariset viisumit otetaan uudelleen käyttöön, ja että Schengen-viisumit myönnetään samankaltaisin perustein koko EU:ssa
 • pysäyttää kansainvälisen rikollisuuden, kuten ihmiskaupan, tehokkaalla EU-maiden välisellä yhteistyöllä
 • varmistaa, että turvapaikanhakijoita, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen, ei edelleenkään pakoteta palaamaan maahan, jossa he ovat vaarassa joutua vainotuiksi, kidutetuiksi tai muuten vakavasti vahingoitetuiksi
 • että EU tunnistaa turvalliset satamat Välimeren pelastustoimia varten
 • että ihmiskaupan ja prostituution välinen yhteys tunnustetaan
 • että seksin ostaminen kielletään koko EU:ssa ja että prostituutiossa oleville henkilöille tarjotaan riittävästi tukea ja exit-ohjelmia
 • että EU on johtava globaali toimija avustustyössä, joka korostaa voimakkaasti tasa-arvoa avustuspolitiikassaan
 • että EU työskentelee aktiivisesti kaikenlaisen rasismin vastaisesti sekä edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta riippumatta yksilön etnisyydestä, uskonnosta tai muusta yksilöä ihmisenä koskevasta seikasta.

Yhdessä teemme Euroopasta turvallisen

Yhdessä olemme vahvoja ja yhdessä voimme ratkaista kohtaamamme haasteet. Turvallisuuspoliittinen tilanne on heikentynyt. Sota raivoaa Euroopassa ja jäsenmaiden sisäinen levottomuus kasvaa, samalla kun ulkoiset voimat pyrkivät nakertamaan EU:n uskottavuutta. Myös EU:n laajentuminen on turvallisuuspoliittisesti tärkeää, koska useat maat ovat Venäjän jatkuvan paineen alla. Meidän on varmistettava, että EU säilyttää uskottavuutensa ja toimintakykynsä ja että voimme vastustaa niitä voimia, jotka pyrkivät tuhoamaan länsimaisia demokraattisia rakenteita.

Aggressiivinen Venäjä on uhka Euroopan vakaudelle. EU:n ja Naton välisen tiivistyneen yhteistyön on jatkuttava ja kehityttävä. EU:n on myös otettava suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan. Kaikilla EU-mailla tulisi olla uskottava kansallinen puolustus ja EU:n tulisi tulla omavaraisemmaksi puolustustarvikkeiden kehittämisessä ja tuotannossa.

On Suomen edun mukaista tukea EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämistä. Diplomaattinen työ ja yhteistyö ovat tärkeitä rauhan, yhteenkuuluvuuden, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi niin unionin sisällä kuin maailmanlaajuisesti. EU:n toimintakykyä on vahvistettava myös kansainvälisesti ja ulko- sekä turvallisuuspolitiikassa tulee enenevissä määrin siirtyä enemmistöpäätöksiin. EU:n yhteisten kriisinhallinnan ja nopean toiminnan mekanismien on toimittava myös käytännössä.

EU-maiden sisäistä turvallisuutta on vahvistettava ja kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta on torjuttava laajalla rintamalla. Tiivistämällä yhteistyötä EU-maiden kesken ja vaihtamalla tietoja voimme paremmin ehkäistä ja torjua laajalle levinnyttä järjestäytynyttä rikollisuutta, terroriuhkia, kyberuhkia ja disinformaatiota.

Meidän on turvattava demokraattiset prosessimme. Meillä on yhteinen vastuu työskennellä johdonmukaisesti, jotta voimme torjua väärän tiedon levittämistä EU:ssa. Tehtävämme on suojella yhteiskuntaamme, kansalaisiamme ja heidän vapauttaan erilaisilta hybridihyökkäyksiltä.

Suomen pitkällä Venäjän rajalla on aiempaa suurempi merkitys Venäjän aloitettua julman hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Tämä on huomioitava paremmin EU:ssa. Samalla on vahvistettava rajaseutujen elinvoimaisuutta.

Ihmiskauppa koskettaa kymmeniä tuhansia ihmisiä EU:ssa, erityisesti tyttöjä ja naisia. Meidän on tehtävä loppu ihmiskaupalle ja ihmisten hyväksikäytölle.

RKP haluaa:

 • että EU:n pakotteet Venäjää vastaan jatkuvat ja tehostuvat. Venäjän tulee vetäytyä Ukrainasta ja korvata aiheuttamansa vahingot
 • että EU:lla on selkeämpi ulkopoliittinen linja ja että se reagoi nopeammin maailman tapahtumiin yhteisellä äänellä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat päätökset tulee tehdä määräenemmistöllä
 • että EU:n poliisiviranomaiset parantavat yhteistyötään torjuakseen ja ennaltaehkäistäkseen laajalle levinnyttä järjestäytynyttä rikollisuutta
 • että EU-maat työskentelevät yhdessä väärän tiedon levittämisen torjumiseksi pysäyttääkseen erilaisia hybridihyökkäyksiä
 • että Suomen pitkä itäraja sekä Itä-Suomen rajaseudut otetaan paremmin huomioon EU:ssa
 • että ihmiskaupan ehkäisemiseen ja torjuntaan kohdistuvia panostuksia priorisoidaan ja että EU:n ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin rahoitus turvataan
 • että EU toimii entistä aktiivisemmin lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämiseksi ja torjumiseksi verkossa
 • että siviilikriisinhallinnan yhteistyötä kehitetään ja tehostetaan
 • että EU työskentelee puolustustarvikkeiden tuotannon lisäämiseksi
 • että EU uudistaa ja vahvistaa EU:n nopean toiminnan joukkojen rahoitusta
 • että jäädytetyt ja takavarikoidut venäläiset varat määrätään menetetyiksi ja niitä voidaan käyttää Ukrainan jälleenrakennukseen.

Yhdessä kohti vahvoja sisämarkkinoita

Vahvojen sisämarkkinoiden avulla varmistamme taloudellisen kasvun, joka luo hyvinvointia koko unionille. Suomen viennistä yli puolet suuntautuu EU-maihin. On Suomen etu, että EU:n sisämarkkinat vahvistuvat ja muuttuvat sujuvammiksi ja tuottavammiksi. EU ei saa jäädä muiden suurten talouksien jälkeen taloudellisessa kehityksessä. Työskentelemme sääntöihin perustuvan maailmankaupan puolesta, ja tässä työssä EU:lla on keskeinen rooli. Maailman suurimmilla sisämarkkinoilla voimme luoda standardeja, joilla on vaikutusta myös EU:n ulkopuolella.

Brexit on paljastanut, kuinka hankalaa on olla sisämarkkinoiden ulkopuolella. Sisämarkkinat, jotka perustuvat tavaroiden, palveluiden, pääoman ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen, ovat Euroopan menestyksen avain. Maiden välillä liikkumisen tulee olla helppoa. Vapaan ihmisten liikkuvuuden avulla voimme hyödyntää täysimääräisesti osaamista koko EU:ssa. Tehokas vapaamarkkina vaatii vapaata liikkuvuutta, ja siksi meidän on myös torjuttava sisäisiä rajaesteitä. Haluamme, että vapaa liikkuvuus laajennetaan kattamaan myös digitaaliset palvelut ja tuotteet, mikä muun muassa antaisi meille pääsyn muiden EU-maiden TV-, radio- ja suoratoistopalveluihin.

EU:n tulee olla autonomisempi ja vähentää riippuvuutta suurvalloista, kuten Kiinasta ja Yhdysvalloista, samalla kun jatkamme vapaan globaalin kaupan puolustamista. Suurista kauppasopimuksista tulisi päättää EU-tasolla. Talous- ja rahaliitto EMU tarvitsee vahvistusta talouskriisien välttämiseksi. Jäsenmaiden tulee noudattaa taloudellisen vakauden ja kasvun sääntöjä. Kannatamme tehokkaampaa valvontaa ja tiukempia sanktioita, mikäli jäsenvaltio rikkoo sovittuja sääntöjä.

EU:n sisäisten sääntelyjärjestelmien monimuotoisuus luo porsaanreikiä, joita hyödynnetään aggressiiviseen verosuunnitteluun, korruptioon ja harmaaseen talouteen. Tehokkaat vastatoimet vaativat yhteistyötä, ja siksi on tärkeää, että me EU:ssa toimimme yhdessä vastataksemme näihin haasteisiin.

RKP haluaa:

 • että Suomi parantaa EU:n sisämarkkinoiden hyödyntämistä ja lisää vientiämme
 • kehittää keskuspankin roolia ennustettavuuden ja vakauden luomiseksi
 • että EU jatkaa kuluttajansuojan parantamista yhteisen sääntelyn kautta
 • että joidenkin jäsenmaiden käytäntö myydä kansalaisuuksia ja oleskelulupia, niin sanottuja kultaisia viisumeja, lopetetaan
 • vahvistaa strategista autonomiaa panostamalla tärkeisiin tuotantoaloihin, kuten mikrosiruihin ja akkujen valmistukseen
 • luoda ja kehittää yhteiset pelisäännöt alustatalouksille
 • luoda yhteiset säännöt yritysverotukseen ja valtiontukiin, jotta Euroopan yrityksiä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja suomalaiset yritykset säilyttävät kilpailukykynsä
 • helpottaa internetin sisällön saatavuutta riippumatta maantieteellisestä sijainnista sisämarkkinoilla
 • torjua veronkiertoa ja korruptiota koko unionissa
 • että toiseen EU-maahan muuttaminen työskentelyä ja opiskelua varten on helppoa
 • että tutkinnot tunnustetaan laajemmin EU:ssa
 • että EU:n infrastruktuurin ja tieverkoston rahoitus tukee elinkeinoelämää ja vapaata liikkuvuutta
 • että EU kumoaa nuuskan myyntikieltonsa
 • vastustaa yliregulaatiota ja yksityiskohtaista ohjausta EU:ssa.

Yhdessä olemme tulevaisuudessa terveempiä

Pidämme terveydenhuoltoa perusoikeutena ja avaintekijänä kansalaisten hyvinvoinnille. Pyrimme EU:n puitteissa vahvistamaan terveydenhuollon ja sairaanhoidon yhteistyötä, joka on välttämätöntä yhteiskuntamme kohtaamien haasteiden ratkaisemiseksi.

EU-kansalaisena sinun tulisi tuntea olosi turvalliseksi kaikissa EU-maissa. Kaikille EU-kansalaisille on taattava perustason sosiaali- ja terveydenhuolto riippumatta siitä, missä he oleskelevat EU:ssa. Pyrimme edistämään rajat ylittävää yhteistyötä varmistaaksemme, että kansalaiset voivat saada tarvittavia terveydenhuoltopalveluja kansallisten rajojen yli, samalla kun ylläpidetään korkeita laatustandardeja. Tarvitsemme yhteisen käytännön EU-alueella koskien terveystietoja, jotta voimme jakaa tarvittavat tiedot.

Yhteisen tutkimuksen ja parhaiden käytäntöjen jakamisen kautta voimme parantaa terveydenhuolto- ja sairaanhoitoalaa. Tuemme aloitteita, jotka edistävät jäsenmaiden terveyden- ja sairaanhoitolaitosten välistä yhteistyötä tiedon lisäämiseksi, tutkimuksen edistämiseksi ja varmistaaksemme, että uudet innovaatiot tavoittavat potilaat.

Pandemiat ja muut terveyskriisit eivät tunne rajoja. Pyrimme vahvistamaan EU:n valmiuksia ja kykyä käsitellä terveyskriisejä luomalla yhteisiä menetelmiä, joilla voidaan tehokkaasti jakaa tarvittavia lääketieteellisiä tarvikkeita ja lääkkeitä jäsenmaiden välillä.

Työskentelemme varmistaaksemme lääkkeiden edullisen ja tasa-arvoisen saatavuuden EU:ssa. Tavoitteena on, ettei kukaan jää ilman tarvittavaa lääkitystä taloudellisista tai maantieteellisistä syistä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset on otettava laaja-alaisesti huomioon EU:n päätöksenteossa.

RKP haluaa:

 • että Suomi ottaa aktiivisen roolin eurooppalaisen terveystiedon rakentamisessa
 • että EU vahvistaa valmiuksiaan tulevia globaaleja pandemioita ja terveyskriisejä varten
 • että EU edistää geneeristen lääkkeiden tuotantoa, koordinoi hintaneuvotteluja ja tukee tutkimusta, jolla kehitetään uusia hoitomenetelmiä
 • että EU-kansalaisilla on oikeus perustason hoitoon ja huolenpitoon kaikissa EU-maissa
 • että eurooppalaiset liikkuvat enemmän yleisen terveyden parantamiseksi
 • että EU edistää kansanterveyttä eri tasoilla.

Yhdessä viljelemme maata ja tuotamme ruokaa

Maa- ja metsätalous ovat keskeisessä roolissa Suomen taloudessa ja hyvinvoinnissa. Pyrimme EU:n puitteissa luomaan yhteistä maatalouspolitiikkaa ja pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa, jotka edistävät kestävyyttä, kannattavuutta ja turvallisuutta tuottajillemme.

Priorisoimme kestävää maa- ja metsätalouspolitiikkaa, joka vastaa kasvavaan maailmanlaajuiseen ruoan kysyntään ottaen samalla huomioon ympäristönäkökohdat. Jotta Suomen maanviljelijöillä olisi jatkossakin keskeinen rooli, pyrimme parantamaan maatalouden kannattavuutta ja vähentämään tarpeetonta hallinnollista taakkaa. Huoltovarmuuden varmistamiseksi meillä tulee olla elintarviketuotantoa koko EU:ssa myös kriisiaikoina.

Globaaleilla markkinoilla on tärkeää turvata kuluttajien turvallisuus. Tämä tapahtuu muun muassa soveltamalla korkeita vaatimuksia tuontielintarvikkeiden elintarviketurvallisuuteen, etiikkaan ja ympäristönäkökohtiin. Samalla pyrimme edistämään paikallisesti tuotettua ruokaa, tukeaksemme sekä ympäristöä että työllisyyttä. Olemme ylpeitä siitä, että Suomessa on maailman puhtain ruoka, ja haluamme varmistaa, että maanviljelijämme voivat viljellä terveellisessä ja kestävässä ympäristössä.

Suomi on ja tulee olla jatkossakin edelläkävijä kestävässä metsätaloudessa ja meidän on jatkettava monipuolisen eurooppalaisen metsäpolitiikan aktiivista muovaamista. Tulemme toimimaan vastuullisen metsänhoidon tukemiseksi ja parantaaksemme metsäteollisuuden mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä.

RKP haluaa:

 • että maa- ja metsätalouden harjoittaminen Suomessa on jatkossakin mahdollista
 • että metsäpolitiikka on jatkossakin kansallinen asia
 • vahvistaa alkutuottajien asemaa elintarvikeketjussa
 • priorisoida elintarviketurvallisuutta, etiikkaa ja ympäristövaikutuksia yhteisessä maatalouspolitiikassa
 • turvata maataloustukien riittävän tason
 • että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan budjetti turvaa edellytykset ruoantuotannolle koko EU:ssa
 • että EU:n tuleva laajentuminen otetaan huomioon yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistettaessa
 • varmistaa suomalaisen kalastusteollisuuden toimintaedellytykset
 • vähentää tarpeetonta byrokratiaa EU:ssa
 • tehdä eurooppalaisista elintarvikkeiden standardeista pakollisia EU:n tuontielintarvikkeille
 • huomioida ja kompensoida maatalouden tuottamat hiilinielut EU:ssa
 • jatkaa työtä antibioottiresistenssin vähentämiseksi EU:ssa.

SELKOKIELELLÄ Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen eurovaaliohjelma 2024


Tämä versio vaaliohjelmasta on selkokielellä, jos haluat lukea koko ohjelman niin se löytyy tästä RKP:n Eurovaaliohjelma   EU-vaalit eli eurovaalit ovat joka viides vuosi. Niissä valitaan edustajat Euroopan parlamenttiin. Parlamentissa...

Tutustu