99

Niclas Sjöskog

Jag arbetar som jordbrukare och mjölkproducent. Är också delägare i två aktiebolag med maskinentreprenad. Jag är ordförande för kommunfullmäktige i Pedersöre. Jag har under många år varit förtroendevald och också arbetat med jordbrukets intressebevakning. Jag är idag vice ordförande i Österbottens svenska producentförbund, ÖSP och vice ordförande i Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC samt styrelsemedlem i MTK:s Maitovaliokunta. Jag har tidigare haft även förtroendeuppdrag på nordisk nivå i Viking Genetics. Jag är gift med Viveka och vi har tre barn.

Namn: Niclas Sjöskog
Födelseår: 1972
Hemort: Pedersöre
Titel: Jordbrukare

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

Jordbruk

EU detaljreglerar jordbruket i hela unionen. Det här har gått för långt, och det ser vi med bondeprotester som pågår runt om i Europa. De kriser vi haft de senaste åren med pandemi och krig i Europa har visat på hur viktigt det är att vara självförsörjande på livsmedel. Nästa EU parlament måste fokusera på produktionen av livsmedel. Orsakerna till bondeprotesterna är olika i olika länder, men en gemensam nämnare för alla är att matproduktion inte uppskattas av beslutsfattarna. Det här vill jag ändra på.

Skogen

EU har ingen befogenhet i skogsfrågor. Trots det har det kommit förordning efter förordning som reglerar skogsbruket i EU. Finland har mest skog av alla EU länder, 76% av vårt land täcks av skog. Jag tänker arbeta för en skogspolitik som tar Finlands förhållanden i beaktande.

Energi

Vår största utmaning de kommande decennierna är att övergå från fossil till förnyelsebar energi. Här måste vi ta alla möjligheter i bruk, och inte förbjuda någon förnyelsebar energiform. Det har tyvärr EU redan gjort. Att förbjuda förbränningsmotorer är ett grovt felaktigt beslut vilket utesluter biogas som bränsle i bilar. Politikerna ska bestämma målen, ingenjörerna ska utveckla tekniken. Jag tänker arbeta för en realistisk energipolitik i EU.

Kandidatens svar i valmaskinen

1 / 13

Miljö och Klimatförändringar: "EU bör öka sina ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar, även om det innebär högre kostnader för medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Vi måste gå i takt med övriga världen. Vi kan inte ge våra företag en konkurrensnackdel genom för strikt reglering.

2 / 13

Ekonomi och Handel: "EU bör sträva efter att skapa frihandelsavtal med fler länder, även om det innebär konkurrens för vissa inhemska industrier."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Konkurrens är bra, orättvis konkurrens dåligt.

3 / 13

Migration och Asylpolitik: "Jag stödjer en gemensam EU-politik för migration och asyl som innebär mer delat ansvar mellan medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

4 / 13

Utbildning och Forskning: "EU bör öka sin budget för forskning och utveckling, samt främja utbytesprogram för studenter och forskare inom unionen."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

5 / 13

Socialpolitik och Jämlikhet: "En starkare EU-inriktning på sociala frågor, som arbetsrättigheter och jämställdhet mellan könen, är nödvändig."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

6 / 13

Nordiskt och Baltiskt samarbete: "Fördjupningen av det nordiska och baltiska samarbetet inom EU är av stor vikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

7 / 13

Försvar och Säkerhetspolitik: "EU ska ta ett större ansvar i försvars- och säkerhetspolitiska frågor, inklusive utvecklingen av en gemensam försvarspolitik."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Vi är nu medlem i Nato.

8 / 13

Energi och Hållbarhet: "EU bör prioritera övergången till förnybara energikällor, även om det kan innebära högre energipriser på kort sikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Ja, men med en klok politik. Att förbjuda förnyelsebara bränslen som EU gjort med förbudet för förbränningsmotorer motverkar detta syfte.

9 / 13

Demokrati och Rättsstatens Principer: "EU bör vidta starkare åtgärder mot medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer och demokratiska värderingar."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

10 / 13

Minoriteters rättigheter i EU. “EU bör aktivt arbeta för att stärka och skydda rättigheterna för etniska, språkliga och kulturella minoriteter inom unionen.”

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

11 / 13

Jordbrukspolitik: “EU bör stärka sitt stöd till hållbart jordbruk och småskaliga lantbrukare, för att främja lokal matproduktion och miljövänliga metoder."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Jordbrukare vill inte ha stöd, vi vill få en inkomst som går att leva på för det vi producerar!

12 / 13

Landsbygdsutveckling. "EU bör intensifiera sina insatser för att stödja och utveckla landsbygdsområden, genom investeringar i infrastruktur, tillgång till tjänster och stärkande av den lokala ekonomin."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

13 / 13

Om du kunde ge en superkraft till din framtida politiska ledare, vilken skulle det vara?

Förmågan att omedelbart rena miljön och stoppa klimatförändringen
Osynlighet för att avslöja och bekämpa korruption på alla nivåer
Tidsresande för att korrigera historiska misstag och förbättra framtiden
Oändlig visdom för att fatta perfekta beslut i alla politiska frågor
+ Visa alla