93

Henrik Meinander

"För ett starkt och demokratiskt EU"

Jag är Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet och en flitig samhällskommentator. Jag Interrailade flitigt i min ungdom och tycker att Europa är fantastiskt. EU:s utveckling är därför en hjärtesak för mig. Viktigast i mitt liv är trots det familjen (fru, 4 barn, 4 barnbarn, 4 syskon), fritidsstugan vid Vanajavesi - och HIFK!

Namn: Henrik Meinander
Födelseår: 1960
Hemort: Helsingfors
Titel: Professor
E-post: henrik.meinander@helsinki.fi
Tel: 0505693904
www: https://www.henrikmeinander.com

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

Förstärkning av EU:s gemensamma institutioner

Europeiska unionen är som bekant ett tacksamt föremål för politiska gliringar och skämt. Faktum är emellertid att den gång efter annan har visat sin förmåga att klara sig ur kriser, inte minst då Rysslands brutala invasionskrig mot Ukraina inleddes och Putin hoppades på att EU skulle stå handlingsförlamat. För att stärka EU:s förmåga att klara framtida utmaningar är det därför viktigt att stärka unionens gemensamma institutioner, bland annat genom att införa majoritetsbeslut i alla frågor som gäller unionens utrikes- och säkerhetspolitik. På längre sikt vore även viktigt att Europaparlamentet får beskattningsrätt och att kommissionen bör åtnjuta parlamentets förtroende.

Forskning som stödjer EU:s demokratier

Som forskare och akademisk lärare ser jag ett uppenbart behov av att integrera och stärka EU:s innovations- och forskningspolitik. Detta förutsätter att unionens beslutfattare har tillräckliga kunskaper om hur undervisning och forskning hänger ihop och varför det lönar sig att kontinuerligt satsa på bägge. Fri forskning och ett mångsidigt utbildningsutbud behövs också för att stödja och stärka unionens demokratiska institutioner, öppna civilsamhällen och medborgarnas yttrandefrihet. Dessa är nämligen alla just nu hotade från många håll, det vill säga inte enbart av auktoritära regimer på andra håll av världen utan och inom unionen.

Kandidatens svar i valmaskinen

1 / 13

Miljö och Klimatförändringar: "EU bör öka sina ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar, även om det innebär högre kostnader för medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Jo, klimatförändringarna bör bekämpas, men det bör ske rättvist inom EU.

2 / 13

Ekonomi och Handel: "EU bör sträva efter att skapa frihandelsavtal med fler länder, även om det innebär konkurrens för vissa inhemska industrier."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

EU måste värna om sina egna ekonomiska intressen i världshandeln, så gör även USA och Kina

3 / 13

Migration och Asylpolitik: "Jag stödjer en gemensam EU-politik för migration och asyl som innebär mer delat ansvar mellan medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Jo, om vi vill utveckla EU till en riktig politisk union är en gemensam gräns- och asylpolitik nödvändig.

4 / 13

Utbildning och Forskning: "EU bör öka sin budget för forskning och utveckling, samt främja utbytesprogram för studenter och forskare inom unionen."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Detta är min hjärtesak och något som jag skulle fokusera på som EU-parlamentariker.

5 / 13

Socialpolitik och Jämlikhet: "En starkare EU-inriktning på sociala frågor, som arbetsrättigheter och jämställdhet mellan könen, är nödvändig."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

I socialpolitiken är det bäst att låta de enskilda EU-länderna själv besluta om hurudana välfärdssamhällen de vill ha.

6 / 13

Nordiskt och Baltiskt samarbete: "Fördjupningen av det nordiska och baltiska samarbetet inom EU är av stor vikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Jo, de baltiska länderna är våra nära grannar, så men så är också Tyskland och Polen.

7 / 13

Försvar och Säkerhetspolitik: "EU ska ta ett större ansvar i försvars- och säkerhetspolitiska frågor, inklusive utvecklingen av en gemensam försvarspolitik."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Absolut, detta är något som alla EU-parlamentariekr bör stödja.

8 / 13

Energi och Hållbarhet: "EU bör prioritera övergången till förnybara energikällor, även om det kan innebära högre energipriser på kort sikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Jo, särskilt om detta kan ordnas så att energipriserna på längre sikt sjunker.

9 / 13

Demokrati och Rättsstatens Principer: "EU bör vidta starkare åtgärder mot medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer och demokratiska värderingar."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Detta är också en fundamentalt viktig reform.

10 / 13

Minoriteters rättigheter i EU. “EU bör aktivt arbeta för att stärka och skydda rättigheterna för etniska, språkliga och kulturella minoriteter inom unionen.”

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Jo, men inom rimliga och realistiska gränser.

11 / 13

Jordbrukspolitik: “EU bör stärka sitt stöd till hållbart jordbruk och småskaliga lantbrukare, för att främja lokal matproduktion och miljövänliga metoder."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Jo, om detta kan ske rättvist och så att alla verkligen följer samma regler.

12 / 13

Landsbygdsutveckling. "EU bör intensifiera sina insatser för att stödja och utveckla landsbygdsområden, genom investeringar i infrastruktur, tillgång till tjänster och stärkande av den lokala ekonomin."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Jo, om detta kan göras utan att utvecklingen av EU:s gemensamma säkerhets- och handelspolitik försvåras.

13 / 13

Om du kunde ge en superkraft till din framtida politiska ledare, vilken skulle det vara?

Förmågan att omedelbart rena miljön och stoppa klimatförändringen
Osynlighet för att avslöja och bekämpa korruption på alla nivåer
Tidsresande för att korrigera historiska misstag och förbättra framtiden
Oändlig visdom för att fatta perfekta beslut i alla politiska frågor

Som historiker kan jag peka ut en hel rad misstag som har gjorts under färden. Framförallt skulle jag se till att EU:s institutioner skulle få laglig makt att se till medlemsstaterna sköter om sina ekonomier och respekterar EU:s demokratiska principer.

+ Visa alla