98

Frida Sigfrids

"För mindre efterklokhet."

Jag heter Frida Sigfrids och jag ställer upp i Europaparlamentsvalet för andra gången. Jag är medlem i stadsstyrelsen i Borgå och utöver det fullmäktigeledamot i Östra Nylands välfärdsområde. Jag jobbar också på riksdagen tillsammans med partiordförande och minister Anna-Maja Henriksson samt riksdagsledamot Mikko Ollikainen och känner därmed väl till hur politiken fungerar även i praktiken.

Jag har valt att kandidera i europaparlamentsvalet eftersom jag vill bidra till ett långsiktigt beslutsfattande och en ökad framtidstro både nationellt och internationellt. Vi måste kunna se följderna av de beslut vi fattar idag och hur de kommer att påverka de kommande generationerna som inte har möjlighet att göra sin röst hörd. Politiken får inte bygga på ett framtidstänk som sträcker sig enbart över den egna mandatperioden i EU-parlamentet. Det handlar om allt från klimat, mänskliga rättigheter, säkerhet och mycket mer.

Jag hoppas att få vara din, och de kommande generationernas röst i Europaparlamentet den följande mandatperioden.

Namn: Frida Sigfrids
Födelseår: 1996
Hemort: Borgå
Titel: Riksdagsassistent, politices magister
E-post: fridasigfrids@gmail.com
Tel: +358405910874
www: https://www.fridasigfrids.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

Miljö och klimat

Jag tycker inte att det är rättvist att vi skjuter fram problemen som vi har redskapen att lösa på kommande generationer. Anfallskriget i Ukraina har tvingat även Finland att tänka om kring den gröna omställningen. EU har som målsättning att vara klimatneutralt år 2050 och tillsammans måste vi lyckas uppnå denna målsättning. Om alla världens länder följde EU:s exempel skulle den globala uppvärmningen nå mellan 3 och 4 grader innan århundradets slut. Det här skulle drabba speciellt unga, eftersom det är vi som får betala priset för de ohållbara beslut de tidigare generationerna fattat. Det här måste vi ändra innan det är försent. Det finns ännu hopp om att begränsa uppvärmningen till under 1,5°C, men det kräver åtgärder under de närmaste tio åren.

Konkreta åtgärder som jag vill arbeta för som Europaparlamentariker:

• Att EU fram till 2030 minskar sina utsläpp med minst 55 procent från 1990 års nivåer.
• Att EU har fasat ut kol 2030 och är klimatneutralt senast 2050.
• Att EU:s medlemsländer inför motsvarande pantsystem som bland annat Finland har, och förenklar återvinningen av sopor.
• Att EU inför strängare direktiv för övergödning och utsläpp av farliga miljögifter och avfall som skadar Östersjön.
• Att EU satsar på utbyggnad av infrastruktur för kollektivtrafik som är ren, säker och sammankopplad för att minska användningen av flyg inom EU.

Mänskliga rättigheter

I EU har det länge pågått diskussioner kring vilka åtgärder som borde vidtas då medlemsländer bryter mot de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är en av världens grundpelare och får aldrig inskränkas. Jag anser att EU har en stor makt att påverka sina medlemsländer så att kränkningar aldrig sker, och då åtgärder behövs skall de också vidtas. Då kan det handla om t.ex. ekonomiska åtgärder.

Samtidigt har vi i världen aldrig haft lika många flyktingar som vi har idag. Flyktingströmmen lär heller inte avta i och med klimatförändringen och att allt fler människor tvingas fly från sina hem på grund av den. EU måste därför få bukt på de brister som finns i dagens asylpolitik så att ansvaret över flyktingarna kan fördelas mer jämnt. Vi kan heller inte ge de populistiska rösterna som erbjuder förenklade lösningar på komplicerade problem, mer rum i debatten. Istället behöver vi ett tätt samarbete inom hela EU för att hitta lösningar på problem.

Konkreta åtgärder som jag vill arbeta för som Europaparlamentariker:

• Att vi förnyar Dublinförordningen så att EU tar sitt globala ansvar i flyktingfrågan och att ansvaret fördelas jämnare mellan EU-länderna.
• Att alla länder respekterar de mänskliga rättigheterna och att EU vidtar åtgärder ifall något land bryter mot dem.
• Att tysta ner de populistiska utspelen som erbjuder förenklade lösningar på komplicerade problem.
• Att EU alltid strävar efter att skapa fred i konfliktsituationer.
• Att EU formulerar en rättslig definition av begreppet klimatflykting och utfärdar ett rättsligt instrument som erkänner och erbjuder adekvat skydd för denna flyktingkategori.

Säkerhet

EU grundades med syftet att säkra freden i Europa. Trots detta har vi nu nått en tidpunkt där freden i Europa återigen hotas av olika utmaningar och konflikter. Därför är det viktigare än någonsin att EU står enat och agerar beslutsamt för att försvara våra gemensamma värderingar och principer.

Vårt europeiska projekt bygger på värden som liberal demokrati, rättsstatsprincipen och individuell frihet. Dessa värden utgör grundpelarna i vår gemensamma identitet och är avgörande för att säkerställa fred och stabilitet i vårt samhälle. EU måste därför fortsätta att vara en garant för dessa principer och aktivt bekämpa hot mot dem. EU har en central roll att spela i att främja fred och välfärd, och vi måste alla bidra till att upprätthålla och stärka vårt europeiska samarbete i dessa tider av oro och osäkerhet.

Konkreta åtgärder som jag vill arbeta för som Europaparlamentariker:

• Att EU fortsätter stödja Ukraina i sin kamp för demokratiska värderingar och sin självständighet.
• Att skärpa sanktionerna mot Ryssland.
• Att stödja samarbete och informationsutbyte mellan medlemsländerna för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och människohandel.
• Att EU satsar på gränsöverskridande samarbete i internationella konflikter, utvecklingssamarbete och krishjälp.
• Att EU:s beroende av Kina och andra auktoritära länder avvecklas systematiskt.

Kandidatens svar i valmaskinen

1 / 13

Miljö och Klimatförändringar: "EU bör öka sina ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar, även om det innebär högre kostnader för medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Klimatförändringens effekter stannar inte vid nationsgränserna. EU och andra utvecklade regioner delar ansvaret för de miljöproblem som orsakas av klimatförändringarna och kan hållas delvis ansvariga för att mildra dess effekter. Klimatflyktingar har rätt till en säker miljö och grundläggande rättigheter som liv och hälsa. Europa, liksom andra regioner, har en skyldighet att skydda och respektera dessa rättigheter.

2 / 13

Ekonomi och Handel: "EU bör sträva efter att skapa frihandelsavtal med fler länder, även om det innebär konkurrens för vissa inhemska industrier."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Genom att ingå frihandelsavtal kan EU stärka sin position på den globala handelsarenan och öka sin inflytelse i internationella handelsförhandlingar. Samtidigt kan avtalen inkludera exempelvis bestämmelser om konsument- och miljöskydd, vilket kan bidra till att höja standarderna för dessa områden i de deltagande länderna. Därmed utgör dessa även en god möjlighet för påverkan för unionen.

3 / 13

Migration och Asylpolitik: "Jag stödjer en gemensam EU-politik för migration och asyl som innebär mer delat ansvar mellan medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

EU behöver fördela ansvaret betydligt mer jämlikt och på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter. De senaste åren har vi sett en totalt misslyckad asyl- och migrationspoliktik där människor tvingas riskera sina liv. Vi behöver fler säkra vägar in till EU. Att ansöka om asyl är en mänsklig rättighet och människor som söker säkerhet och skydd kan inte avvisas utan att ha genomgått asylprocessen.

4 / 13

Utbildning och Forskning: "EU bör öka sin budget för forskning och utveckling, samt främja utbytesprogram för studenter och forskare inom unionen."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

5 / 13

Socialpolitik och Jämlikhet: "En starkare EU-inriktning på sociala frågor, som arbetsrättigheter och jämställdhet mellan könen, är nödvändig."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

6 / 13

Nordiskt och Baltiskt samarbete: "Fördjupningen av det nordiska och baltiska samarbetet inom EU är av stor vikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

7 / 13

Försvar och Säkerhetspolitik: "EU ska ta ett större ansvar i försvars- och säkerhetspolitiska frågor, inklusive utvecklingen av en gemensam försvarspolitik."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Även om de flesta EU-länder är medlemmar i Nato skulle utvecklingen av ett gemensamt EU-försvar ha flera fördelar, såsom att stärka EU:s roll i säkerhetsfrågor och stödja en bredare europeisk integration. Utvecklingen av ett gemensamt försvar skulle kunna förbättra den effektiva användningen av resurser och förmågan att snabbt reagera på olika säkerhetshot. En sådan utveckling bör dock ske i öppet samarbete med Nato och ta hänsyn till de olika medlemsländernas särdrag och möjlighet till engagemang.

8 / 13

Energi och Hållbarhet: "EU bör prioritera övergången till förnybara energikällor, även om det kan innebära högre energipriser på kort sikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

9 / 13

Demokrati och Rättsstatens Principer: "EU bör vidta starkare åtgärder mot medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer och demokratiska värderingar."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

10 / 13

Minoriteters rättigheter i EU. “EU bör aktivt arbeta för att stärka och skydda rättigheterna för etniska, språkliga och kulturella minoriteter inom unionen.”

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

11 / 13

Jordbrukspolitik: “EU bör stärka sitt stöd till hållbart jordbruk och småskaliga lantbrukare, för att främja lokal matproduktion och miljövänliga metoder."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Det ligger i EU:s intresse att trygga sin egen jordbruksproduktion, även när det gäller försörjningsberedskapen. Stöden bör i allt högre grad inriktas på hållbar utveckling och miljöaspekter, samtidigt som de svarar mot aktuella utmaningar som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. EU bör också i ökad utsträckning stödja primärproduktion utanför sina egna gränser.

12 / 13

Landsbygdsutveckling. "EU bör intensifiera sina insatser för att stödja och utveckla landsbygdsområden, genom investeringar i infrastruktur, tillgång till tjänster och stärkande av den lokala ekonomin."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

13 / 13

Om du kunde ge en superkraft till din framtida politiska ledare, vilken skulle det vara?

Förmågan att omedelbart rena miljön och stoppa klimatförändringen
Osynlighet för att avslöja och bekämpa korruption på alla nivåer
Tidsresande för att korrigera historiska misstag och förbättra framtiden
Oändlig visdom för att fatta perfekta beslut i alla politiska frågor
+ Visa alla