SELKOKIELELLÄ Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen eurovaaliohjelma 2024

Tämä versio vaaliohjelmasta on selkokielellä, jos haluat lukea koko ohjelman niin se löytyy tästä RKP:n Eurovaaliohjelma

 

EU-vaalit eli eurovaalit ovat joka viides vuosi.
Niissä valitaan edustajat Euroopan parlamenttiin.
Parlamentissa on edustajia kaikista
Euroopan unionin eli EU:n maista.

Euroopan parlamentissa on edustajia
EU-maiden eri puolueista.
Parlamentti säätää lakeja
yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa.
Parlamentti myös seuraa ja tarkkailee,
että Euroopan komissio ja muut
EU:n toimielimet toimivat demokraattisesti.
Parlamentti hyväksyy EU:n budjetin
yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa.
Budjetissa päätetään, mihin EU käyttää rahaa.

Tämä on Ruotsalaisen kansanpuolueen
eli RKP:n vaaliohjelma eurovaaleja varten.
Vaaliohjelmassa ovat asiat,
joiden puolesta RKP:n edustajat tekevät työtä,
jos heidät valitaan EU:n parlamenttiin.

Ruotsalaisen kansanpuolueen eurovaaliohjelma

Yhdessä

1. Yhteinen Eurooppa

Ruotsalainen kansanpuolue haluaa
tehdä työtä rauhan, vakauden ja
turvallisuuden puolesta Euroopassa.
Euroopan unionin maissa täytyy kunnioittaa
oikeusvaltion periaatteita.
Se tarkoittaa esimerkiksi sitä,
että päättäjät seuraavat lakeja
ja että valta jakaantuu eri toimijoiden kesken.
Tuomioistuinten täytyy olla riippumattomia.
Niiden päätösten täytyy perustua lakeihin,
eivätkä poliitikot puutu päätöksiin.
Lait suojaavat kaikkia ihmisiä samalla tavalla.
Tiedotusvälineiden täytyy saada toimia
vapaasti.

RKP haluaa Euroopan unionin,
jossa talouskasvu on mahdollista.
RKP haluaa myös, että EU kunnioittaa
kansallista päätöksentekoa niissä asioissa,
joista jäsenmaat päättävät itse.

RKP haluaa tehdä työtä sellaisen Euroopan puolesta,
jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia
ja jossa kaikki ovat samanarvoisia.
RKP:lle on tärkeää, että kielivähemmistöjen
ja muiden vähemmistöjen oikeuksia kunnioitetaan,
ja niiden puolesta RKP myös toimii.

EU:n laajeneminen on tärkeä asia.
Se tarkoittaa, että EU:hun liittyy lisää maita.
RKP:n mielestä uudet maat ovat tervetulleita,
mutta niiden täytyy täyttää EU:n vaatimukset
ja kunnioittaa oikeusvaltion periaatteita.
Kaikkien jäsenmaiden täytyy vahvistaa toimia
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan
ja turvata seksuaalivähemmistöjen
ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet.

EU:n täytyy edelleen tukea Ukrainaa
sekä sotilaallisesti että taloudellisesti.
Venäjä täytyy saada vastuuseen
hyökkäyksestään Ukrainaan
ja niistä tuhoista, joita hyökkäys on aiheuttanut.

RKP haluaa,

 • että Suomi on mukana EU:ssa
  kehittämässä ja parantamassa asioita
  ja ehkäisemässä ongelmia ennakolta
 • että EU ei maksa tukea jäsenmaille,
  jotka rikkovat oikeusvaltion periaatteita
  tai ihmisoikeuksia
 • että EU toimii aktiivisesti ihmisten tasa-arvon puolesta
  ja että tasa-arvoasiat otetaan huomion päätöksissä
 • että Euroopan parlamentti toimii Brysselissä
 • että Ahvenenmaa saa paikan EU:n parlamentissa
 • että kellojen siirtäminen kaksi kertaa vuodessa lopetetaan
 • että seksi ilman suostumusta katsotaan raiskaukseksi
  kaikissa EU-maissa ja että se on rangaistava teko.
  Ilman suostumusta tarkoittaa, että henkilö ei sano
  tai osoita selvästi, että hän haluaa seksiä.
 • että EU jatkaa vammaisten ihmisten oikeuksien
  vahvistamista.

2. Vihreä siirtymä

Meidän täytyy työskennellä yhdessä,
jotta voimme hallita ilmastonmuutosta.
Olemme jo nyt onnistuneet keksimään
joitakin ratkaisuja ja saavuttamaan tuloksia.
Päästökauppaa täytyy kehittää
EU:n päästötavoitteiden mukaisesti.
Päästökauppa tarkoittaa,
että se maksaa, joka saastuttaa.

Vihreä siirtymä on tärkeä.
Vihreä siirtymä tarkoittaa,
että eri maissa aletaan käyttää energiaa,
jonka tuotanto ei lisää
hiilidioksidin määrää ilmakehässä.
Vihreään siirtymään kuuluu myös,
että luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla.
Teollisuudessa, yrityksissä ja kunnissa
vihreä siirtymä tarkoittaa,
että ne käyttävät enemmän puhdasta energiaa
ja uutta teknologiaa.

Vihreä siirtymä on tärkeä
ympäristölle ja ilmastolle.
Siitä voi olla myös muuta hyötyä Suomelle.

RKP haluaa, että EU ymmärtää ja kunnioittaa
jäsenmaiden erilaisia lähtökohtia työssä
luonnon monimuotoisuuden puolesta.
EU:lla on tärkeä rooli asioissa,
jotka koskevat Itämeren aluetta.
On tärkeää, että mahdollisuus kalastukseen
kestävällä tavalla säilyy.

RKP haluaa,

 • että EU asettaa osatavoitteet hiilidioksidipäästöjen
  vähentämiseksi vuoteen 2040 saakka.
  Osatavoitteet tarvitaan, jotta voidaan saavuttaa
  tavoite nollapäästöistä vuonna 2050.
 • että vihreän siirtymän nopeuttaminen
  tuo EU:lle taloudellista hyötyä
 • että EU:sta tulee omavarainen
  energiantuotannossa.
  Se tarkoittaa, että EU:n ei tarvitse ostaa
  energiaa EU:n ulkopuolelta.
 • että EU:ssa on yhteiset säännöt yritysvastuusta
 • että EU tukee kehittyviä maita
  sopeutumaan ja torjumaan ilmastonmuutosta
 • että Suomi edistää EU:n yhteisiä toimia
  arktisia alueita koskevissa asioissa
 • että onnistumme estämään eläinlajeja
  ja kasvilajeja kuolemasta sukupuuttoon.
  Täytyy kuitenkin olla mahdollista metsästää
  joitakin eläinlajeja silloin,
  jos ne lisääntyvät liikaa ja aiheuttavat
  ongelmia ihmisille ja muille lajeille.
 • että EU edistää kiertotaloutta.
  Kiertotalous tarkoittaa, että tuotteita
  käytetään niin kauan kuin mahdollista.
  Kun tuote menee rikki, se korjataan,
  siitä tehdään uusi tuote tai se kierrätetään.

3. Sivistynyt ja uutta luova Eurooppa

Tarvitsemme tulevaisuutta varten
hyvää koulutusta, tutkimusta ja uusia keksintöjä.
Niitä tarvitaan, että Suomen kilpailukyky
säilyy ja että ihmisillä on töitä.
EU:lla on ERASMUS+-niminen ohjelma,
jonka kautta nuoret voivat päästä
opiskelemaan ja työharjoitteluun muihin EU-maihin.
Ohjelman ansiosta ihmiset eri EU-maista
oppivat ymmärtämään toisiaan paremmin.

On tärkeää, että Suomi käyttää rahaa
koulutukseen, kulttuuriin, tutkimukseen ja kehitykseen.
On tärkeää, että EU:n lainsäädäntö tukee
uusia ideoita ja keksintöjä,
jotka edistävät sosiaalista ja ekologista kestävyyttä,
vihreää siirtymää ja digitaalisten palveluiden
kehitystä.

RKP haluaa, että Euroopasta tulee
johtava maanosa maailmassa,
kun puhutaan osaamisesta,
uusista ideoista ja uudistuksista.

RKP haluaa,

 • että ihmisillä on korkea koulutustaso.
  Se turvaa paremmin kestävän tulevaisuuden.
 • että kilpailukyky paranee ja tuottavuus
  ja työllisyys nousevat.
  Se tapahtuu panostamalla
  pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.
 • että tutkimuksen ja uusien keksintöjen
  ja toimintatapojen avulla luodaan lisää työpaikkoja
 • että EU näkee kulttuurin tärkeänä taloudelle
  ja paikallisille yhteisöille.

4. Digitaalinen kehitys

Digitalisaation täytyy hyödyttää
kaikkia kansalaisia ja yrityksiä.
RKP:n mielestä digitalisaation edistäminen on tärkeää,
kun samalla muistetaan ihmisten yksityisyys
ja digitaalisten laitteiden turvallinen käyttö.
Kansalaisilla täytyy olla mahdollisuus
hallita henkilötietojaan.
Kukaan ei saa jäädä digitalisaation tuomien
mahdolIisuuksien ja palveluiden ulkopuolelle.
Digitaalisten palveluiden tuottaminen
on kansainvälistä toimintaa.
On kuitenkin tärkeää, että Suomi päättää itse
niistä palveluista ja rakenteista,
jotka liittyvät digitalisaatioon.

Digitalisaatio luo mahdollisuuksia
uusille ideoille, tuotteille ja talouskasvulle.
Suomen täytyy olla hyvä toimintaympäristö
uusille yrityksille ja pienille yrityksille.
RKP tekee työtä sen puolesta,
että EU luo selkeät säännöt tekoälyn käytölle.
Teknologian täytyy palvella ihmistä,
ei päinvastoin.

RKP haluaa,

 • että EU ottaa johtavan roolin
  digitaalisen teknologian kehityksessä
  ja asettaa tiukat vaatimukset
  ihmisten yksityisyydelle ja turvallisuudelle
 • että verkkotoimiluvat eli luvat
  rakentaa ja ylläpitää tietoverkkoja ja sähköverkkoja
  ovat kansallinen asia, josta Suomi päättää itse
 • että EU panostaa uusien digitaalisten
  teknologioiden tutkimukseen.
  On esimerkiksi tärkeää tutkia,
  miten digitaalinen teknologia vaikuttaa
  ihmisten hyvinvointiin.

5. Ihmisläheinen maahanmuuttopolitiikka

Sotien ja muiden kriisien takia
pakolaisten määrä maailmassa kasvaa.
On tärkeää, että Eurooppa pystyy kohtaamaan
maahanmuuton haasteet ja luomaan yhdessä
tehokkaita tapoja ottaa vastaan pakolaisia.
Samalla on tärkeää,
että kaikkien ihmisoikeuksia kunnioitetaan.
RKP haluaa, että EU:n maahanmuuttopolitiikka
on oikeudenmukaista, tukee soputumista
uuteen maahan ja estää rasismia.

Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan
talouskasvun takia ja siksi,
että väestö Euroopassa vanhenee.
On kuitenkin tärkeää, että emme
samaan aikaan luo yhteiskuntaa,
joka toimii vierastyövoiman varassa.
Sellaisessa yhteiskunnassa maahan
tulee ihmisiä muista maista töihin,
mutta heillä ei ole samoja oikeuksia kuin muilla.

RKP tukee Yhdistyneiden kansakuntien (YK)
sopimuksia, jotka koskevat pakolaisten asemaa.
RKP tukee myös pakolaisten oikeutta hakea turvapaikkaa
sekä tekee työtä ihmisten salakuljettamista vastaan.
EU:n ulkorajat täytyy turvata,
mutta samaan aikaan EU:n täytyy turvata
lailliset keinot muuttaa EU:n alueelle.
Se on tärkeää, jotta EU:n sisällä voi edelleen
liikkua vapaasti maasta toiseen.

RKP haluaa,

 • että turvapaikanhakijoilla on oikeus
  saada riittävästi oikeusapua
 • että toimiva perheenyhdistäminen
  toteutuu koko EU:n alueella
 • että humanitääriset viisumit
  otetaan uudelleen käyttöön.
  Humanitäärinen viisumi on esimerkiksi
  niitä ihmisiä varten, jotka tarvitsevat
  kansainvälistä suojelua vainon takia.
 • että kansainvälinen rikollisuus,
  kuten ihmiskauppa, pysäytetään
 • että seksin ostaminen kielletään koko EU:ssa
 • että EU on johtava toimija avustustyössä
  ja korostaa painokkaasti tasa-arvoa
  päätöksissä, jotka koskevat avustustyötä
 • että paperittomilla henkilöillä on oikeus
  välttämättömiin sosiaali- ja terveydenhuollon
  palveluihin Suomessa ja EU:n alueella.
  Paperiton on henkilö, jolla ei ole
  laillista oleskeluoikeutta Suomessa.

6. Turvallinen Eurooppa

Venäjästä on tullut uhka Euroopan vakaudelle
sen jälkeen, kun se hyökkäsi Ukrainaan.
EU:n laajentuminen on tärkeää
Euroopan turvallisuuden kannalta,
koska useat maat kokevat,
että ne ovat Venäjän paineen alla.
EU:n täytyy ottaa suurempi vastuu
omasta turvallisuudestaan.
Kaikilla EU-mailla täytyy olla
uskottava oma kansallinen puolustus.
Samalla yhteistyötä Naton kanssa
täytyy vahvistaa.
Nato on puolustusliitto, johon kuuluu
useita Euroopan maita Suomi muiden mukana
sekä Yhdysvallat.
Suomella on pitkä raja Venäjän kanssa.
Rajan merkitys on suurempi nyt kuin ennen,
ja se täytyy ottaa huomioon EU:ssa.

Avoin keskustelu ja yhteistyö maiden välillä
tukevat rauhaa ja demokratiaa.
EU:n täytyy ehkäistä ja torjua
turvallisuusuhkia, kuten rikollisuutta,
terrorismia ja tietoverkoissa leviävää
rikollista toimintaa.

RKP haluaa,

 • että Venäjä vetäytyy Ukrainasta
  ja korvaa vahingot, joita sota on aiheuttanut
 • että yksi tai muutamat EU:n jäsenmaat
  eivät voi estää päätöksiä,
  jotka koskevat ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa
 • että EU kehittää ja tehostaa yhteistyötä
  siviilikriisinhallinnassa.
  Siviilikriisinhallinta on apua,
  jota lähetetään kriisialueille,
  mutta joka ei sotilaallista.
  Se voi olla esimerkiksi koulutusta
  ja kehittämistyötä, joka liittyy poliisin
  tai oikeuslaitoksen työhön tai rajavalvontaan.
 • että EU toimii puolustustarvikkeiden tuotannon
  lisäämiseksi
 • että EU uudistaa ja vahvistaa EU:n nopean
  toiminnan joukkojen rahoitusta
 • että EU pyrkii torjumaan lasten seksuaalista
  hyväksikäyttöä netissä.

7. Vahvat sisämarkkinat

EU:n vahvat sisämarkkinat vahvistavat
taloudellista kasvua ja luovat hyvinvointia.
Sisämarkkinat tarkoittaa kaupankäyntiä
EU-maiden välillä.
Sisämarkkinoiden toimintaan kuuluu,
että tavarat, palvelut, raha ja ihmiset
liikkuvat vapaasti EU-maiden välillä.
On myös tärkeää, että kaupankäynti maailman
maiden välillä perustuu sääntöihin
ja että EU on mukana laatimassa sääntöjä.

On tärkeää, että EU on toiminnassaan
itsenäisempi ja että riippuvuus
Yhdysvalloista ja Kiinasta vähenee.
On myös tärkeää vahvistaa
EU:n talous- ja rahaliittoa EMUA.
Isoista kauppasopimuksista
tulisi päättää koko EU:n tasolla.
RKP kannattaa tehokkaampaa valvontaa
ja ankarampia rangaistuksia maille,
jotka rikkovat yhteisiä sääntöjä.

RKP haluaa,

 • että EU jatkaa kuluttajansuojan parantamista
 • että yritysten verotukseen ja valtiontukiin
  luodaan yhteiset säännöt
 • että ihmisillä on pääsy internetin sisältöihin
  kaikkialla EU:n alueella
 • että EU torjuu veronkiertoa ja korruptiota
  koko EU:n alueella
 • että muutto toiseen EU-maahan työhön
  tai opiskelemaan on helppoa
 • että EU kumoaa nuuskan myyntikiellon.

8. Terveempi tulevaisuus

Terveydenhuolto ja sairaanhoito
ovat ihmisten perusoikeuksia.
Oma hyvinvointi on tärkeää kaikille.
EU-kansalaisena sinun tulisi tuntea
olosi turvalliseksi kaikissa EU-maissa.
Sinun tulisi saada perustason
sosiaali- ja terveydenhuolto
riippumatta siitä, missä EU-maassa olet.
Voimme parantaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa
tutkimuksen avulla ja jakamalla tietoa
EU-maiden kesken.

Pandemiat ja muut terveyskriisit
eivät tunne rajoja.
RKP haluaa, että EU:n valmius ja kyky
hoitaa terveyskriisejä vahvistuu.
On tärkeää, että kukaan ei jää
ilman lääkkeitä EU:n alueella
ja että lääkkeet eivät ole liian kalliita.
Päätöksenteossa on tärkeää ottaa huomioon,
miten päätökset vaikuttavat
ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

RKP haluaa,

 • että Suomi ottaa aktiivisen roolin,
  kun suunnitellaan tapoja kerätä
  ja säilyttää ihmisten terveystietoja.
  Ihmisten täytyy saada valita,
  mitä terveystietoja lääkärit ja hoitohenkilökunta
  voivat nähdä ja kenellä on pääsy niihin EU:n alueella.
 • että EU edistää geneeristen lääkkeiden tuotantoa
  ja kehittää uusia hoitomenetelmiä.
  Geneeriseen lääketuotantoon kuuluu,
  että lääke tutkitaan ja testataan kunnolla.
  Sen jälkeen samoista lääkeaineista voidaan
  valmistaa uusia halvempia lääkkeitä ilman,
  että niitä täytyy tutkia uudestaan.
 • että ihmiset liikkuvat enemmän,
  liikunta parantaa ihmisten yleistä terveyttä
 • että EU tukee kansanterveyttä eri tasoilla.

9. Viljelemme maata ja tuotamme ruokaa

RKP tekee työtä yhteisen maatalouspolitiikan
ja pitkän aikavälin metsäpolitiikan puolesta.
Maata viljellään ja metsiä kasvatetaan siten,
että se edistää kestävyyttä, kannattavuutta
ja turvallisuutta tuottajien kannalta.
On tärkeää, että EU:ssa on omaa
elintarviketuotantoa myös kriisien varalle.

Ruuan turvallisuus on tärkeää.
Siksi EU:n täytyy pitää huolta siitä,
että EU:n ulkopuolelta tuotavat elintarvikkeet
ovat turvallisia, ne on kasvatettu ja tuotettu
eettisesti kestävästi ja ympäristönäkökohdat
on otettu huomioon.
Se tarkoittaa, että tuotantoeläinten
hyvinvoinnista on pidetty huolta
ja että luontoa on vahingoitettu
mahdollisimman vähän.
Haluamme tukea ruuan tuotantoa lähellä,
koska se on hyväksi ympäristölle
ja luo työpaikkoja.

Suomen täytyy olla edelläkävijä
kestävässä metsätaloudessa.
Meillä täytyy olla toimiva metsätalous,
joka yhdistää kannattavan elinkeinon
ja kestävän kehityksen.

RKP haluaa,

 • että maa- ja metsätalouden harjoittaminen
  on mahdollista Suomessa myös jatkossa
 • että metsäpolitiikka on kansallinen asia,
  josta maa päättää itse
 • että maanviljelijöillä ja muilla tuottajilla
  on vahvempi asema elintarvikeketjussa.
  Elintarvikeketju tarkoittaa elintarvikkeen
  koko matkaa maatilalta ruokapöytään.
 • että EU:n laajeneminen otetaan huomioon
  EU:n yhteisessä maatalouspolitikassa
 • että kalastajan ammatti
  on edelleen mahdollinen Suomessa
 • että EU ottaa huomioon, että maanviljely
  voi joskus myös toimia hiilinieluna
  eli sitoa ilmakehän hiilidioksidia
 • että EU jatkaa työtä antibioottiresistenssin
  vähentämiseksi EU:n alueella.
  Antibiootit ovat lääkkeitä bakteereita vastaan.
  Antibioottiresistenssi on sitä,
  että jotkut bakteerit ovat
  vastustuskykyisiä antibiooteille.
  On vaarallista, jos antibiootit eivät tehoa
  bakteereihin, sillä silloin niillä ei voida
  hoitaa esimerkiksi eläinten sairauksia.

Tietoa Eurovaaleista 2024


Vaalipäivä 9.6.2024 Ennakkoäänestys Suomessa: 29.5 – 4.6.2024 Ennakkoäänestys suomen kansalaisille ulkomailla: 29.5 – 1.6.2024 Eurovaalit pidetään joka viides vuosi. Äänestämällä vaikutat siihen, ketkä edustavat Suomea Euroopan parlamentissa seuraavat viisi vuotta....

Tutustu

Suomen Ruotsalaisen kansanpuolueen EU-vaaliohjelma 2024


SUOMEN RUOTSALAISEN KANSANPUOLUEEN EUROVAALIOHJELMA 2024 Jos haluat lukea vaaliohjelman selkokielellä niin se löytyy tästä VAALIOHJELMA SELKOKIELELLÄ Yhdessä kohti yhteistä ja ihmisläheistä Eurooppaa Euroopan unionin kulmakiviä ovat vapaus, demokratia, tasa-arvo ja...

Tutustu