87

Mira Bäck

"Starka tillsammans - För ett inkluderande EU"

Jag heter Mira Bäck, tredje årets sjukskötarstuderande, 23 år och hemma från Vasa. Jag är viceordförande för Svensk Ungdom i Österbotten, ordförande för Svensk Ungdom i Vasa, ersättare i nämnden för fostran och undervisning samt i kultur- och idrottsnämnden.

Jag har valt att kandidera i Europaparlamentsvalet eftersom unga beslutsfattare behövs i politiken, också på EU-nivå. Den politik som EU för påverkar såväl Finland som land men också varje enskild individ. Därför är det viktigt att öka medvetenheten kring EU-frågor samt förståelsen för varför EU är viktigt för oss.

Unga människor är Europas framtid. Vi måste investera i utbildningen och skapa fler möjligheter till sysselsättning för att säkerställa en hållbar framtid för alla. Klimatkrisen är även något som måste tas på allvar och jag vill att EU ska bidra med seriösa målsättningar för att bekämpa klimatförändringen. Vi får heller inte glömma bort de mänskliga rättigheterna som ska ligga som grund för varje beslut som tas i EU.

Namn: Mira Bäck
Födelseår: 2000
Hemort: Vasa
Titel: Sjukskötarstuderande
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

Unga och utbildning

EU:s utbytesprogram för studerande ERASMUS+ behöver utvecklas och det är viktigt att projektet får fortsatt finansiering. Allt fler studerande ska ha möjlighet att åka på utbyte och utbytesstudierna ska kunna tillgodoräknas i hemlandet för att inte förlänga studierna ytterligare. All examina tagen i ett EU-land borde vara giltig inom hela EU för att minska på byråkratiska hinder då man exempelvis flyttar för att arbeta.
Utbildningen är också viktig för att säkerställa en hållbar framtid genom en högre utbildningsgrad hos befolkningen.

Sysselsättning och inre marknad

Det ska alltid vara lönsamt att arbeta oavsett var man befinner sig. Det behöver skapas mer arbetsplatser genom innovation och forskning så att fler människor i Europa har jobb. Det ska vara lättare att flytta utomlands inom EU och jobba utan allt för mycket byråkrati. Eu behöver skapa gemensamma regler för företagsbeskattning och statssubventioner så att företagen i Europa behandlas rättvist och att finländska företag behåller sin konkurrenskraft och vågar anställa ny arbetskraft. Den inre marknaden ska fortsättningsvis vara stark inom EU och det behövs mera satsningar på investeringar i europeiska företag och bli mindre beroende av ryska eller kinesiska produkter.

Mänskliga rättigheter och trygghet

Mänskliga rättigheter ska alltid ligga som grund för alla beslut som fattas på EU-nivå. EU behöver också ingripa ifall medlemsländerna stiftar lagar eller tar beslut som bryter mot de mänskliga rättigheterna.
EU grundades som ett fredsprojekt och EU ska fortsätta arbeta för fred även i framtiden. Det är viktigt att EU snabbare reagerar på världshändelser som en gemensam röst. EU ska fortsätta stöda Ukraina och sanktionerna mot Ryssland ska fortsätta.

Trygghet betyder mycket mer än bara fred och omfattar allt från social och ekonomisk trygghet, fysisk och psykisk trygghet och det är något EU behöver jobba för, både stärka unionens och individens trygghet