Helsingfors

Helsingfors ordnar inte välfärdsområdesval.

Helsingfors har organiseringsansvaret som stad och är inte en del av välfärdsområdet. I fråga om social- och hälsovården och räddningsverksamheten tillämpas dock samma bestämmelser som i välfärdsområdena och den får finansiering för dessa uppgifter enligt samma kriterier som gäller för välfärdsområdena.

Eftersom Helsingfors stad inte är ett välfärdsområde ordnas där inte t.ex. välfärdsområde-sval.  Helsingfors stads fullmäktige utövar den högsta beslutanderätten också i fråga om dessa uppgifter. Vissa undantag i fråga om skötseln av uppgifterna föreskrivs dock genom lag. Staden ska bland annat i bokföringen särredovisa kostnaderna för social- och hälsovården och räddnings-väsendet och kostnaderna för kommunens övriga verksamhet.