Utrikespolitik och försvar

Finland ska föra en aktiv utrikes- och säkerhetspolitik

Den säkerhetspolitiska situationen vi lever i är spändare än den varit sedan andra världskriget. De risker det medför bör tas på allvar. Vi ska ändå inte vända oss inåt. I ett allt osäkrare internationellt läge är det viktigt att Finland är en aktiv aktör globalt. Vår säkerhet stärks av en respekt för internationella fördrag, strukturer

Bekanta dig

Utrikespolitik och försvar

Allas vårt Norden

Möjligheterna att utveckla det nordiska samarbetet är idag bättre än på länge. Natomedlemskapet leder automatiskt till ett utökat samarbete inom försvaret, och nu finns möjlighet till ett intensifierat samarbete även inom andra sektorer i Norden. Ett starkt Norden som agerar tillsammans skapar stabilitet och stärker rättsstatsprincipen och demokratin i Europa och världen. Finland ska tillsammans

Bekanta dig

Utrikespolitik och försvar

EU är viktigt för Finland

Världsordningen är i förändring. Ryssland och Kina eftersträvar intressesfärer. För Finland och övriga demokratiska länder är det viktigt att kunna samla sina krafter och agera tillsammans. Vi i Svenska folkpartiet vet att Finlands röst hörs bäst via EU. Finland ska vara en proaktiv och konstruktiv aktör inom EU. Finland ska gå i täten för att

Bekanta dig

Utrikespolitik och försvar

Vi bär vårt internationella ansvar

Vi ska i vår biståndspolitik stödja rättsstaten, den demokratiska utvecklingen samt utvecklingen av en god och öppen förvaltning. En fungerande demokrati, mänskliga rättigheter och ett levande medborgarsamhälle är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Finland ska fortsättningsvis i sin biståndspolitik lyfta fram flickors och kvinnors rättigheter och rätt till utbildning. Vårt Finland är öppet och

Bekanta dig