Invandring och intergration

Vi bär vårt internationella ansvar

Vi ska i vår biståndspolitik stödja rättsstaten, den demokratiska utvecklingen samt utvecklingen av en god och öppen förvaltning. En fungerande demokrati, mänskliga rättigheter och ett levande medborgarsamhälle är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Finland ska fortsättningsvis i sin biståndspolitik lyfta fram flickors och kvinnors rättigheter och rätt till utbildning. Vårt Finland är öppet och

Bekanta dig

Invandring och intergration

Städerna utgör kärnan i våra tillväxtcentrum

Vi behöver både livskraftiga städer och en levande landsbygd. Vi har olika typer av städer i vårt land och de ska få utvecklas utgående från sina egna styrkor. Vi vill verka för trivsamma städer och en hållbar stadspolitik. Tillgång till planerad tomtmark är av avgörande betydelse för att bostadsmarknaden ska fungera, och därför vill vi

Bekanta dig