Selkokielinen vaaliohjelma

Lähellä sinua – RKP:n aluevaaliohjelma 2022

Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto muuttuu.

Eduskunta hyväksyi niin kutsutun SOTE-uudistuksen 23.6.2021.

Kunnat eivät enää vuodesta 2023 alkaen järjestä hoitoa ja hoivaa.

Niiden sijaan hyvinvointialueet järjestävät sosiaalihuollon, terveydenhuollon sekä

pelastuspalvelut kaikkialla Suomessa.

 

Maa jaetaan 21 hyvinvointialueeseen.

Pääkaupunki Helsinki ei kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen,

vaan järjestää myös jatkossa kaikki sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut itse.

 

Tammikuun 23. järjestetään täysin uudet vaalit, aluevaalit.

Vaaleissa valitaan hyvinvointialueiden valtuustojen jäsenet.

Valituiksi tulevat saavat olla mukana päättämässä

eri hyvinvointialueiden hoito- ja hoivapalveluista.

 

Kuka saa äänestää?

Saat äänestää aluevaaleissa, jos olet yli 18-vuotias

tai täytät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 23.1.2022.

 

Lisäksi vaaditaan, että olet Suomen kansalainen

ja että kotikuntasi on Suomessa

 

tai,

 

että olet jonkun EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen

ja kotikuntasi on Suomessa

 

tai,

 

että olet jonkun muun maan kansalainen

ja kotikuntasi on ollut Suomessa vähintään kaksi vuotta.

 

Helsinkiläiset eivät saa äänestää aluevaaleissa.

 

Miten äänestetään?

Voit äänestää aluevaaleissa äänestyspäivänä äänestyspaikassasi.

Tai voit äänestää ennakkoon jossakin ennakkoäänestyspaikassa

Suomessa tai ulkomailla.

 

Vaalipäivä on sunnuntai 23. tammikuuta 2022.

 

Ennakkoäänestysaika on Suomessa 12.-18.1.2022

ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

 

Miksi minun pitää äänestää?

Äänestämällä vaikutat siihen, kuka päättää hoito- ja hoivapalveluista Suomessa.

Vaaleissa valitaan valtuusto jokaiselle hyvinvointialueelle.  

Valtuusto päättää missä ja miten  

palvelut järjestetään kullakin hyvinvointialueella.

 

Vaalipiirit

Jokainen hyvinvointialue muodostaa oman vaalipiirin näissä vaaleissa.

Siksi kaikilla hyvinvointialueilla on omat ehdokkaat.

Voit äänestää vain omalla hyvinvointialueellasi

ehdolle asetettua ehdokasta.

 

Lisätietoja äänestystavoista löytyy oikeusministeriön sivulta: vaalit.fi.

Sivustolla on myös helppolukuinen aluevaaliesite.

 

Kaikilla on oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan

Kaikilla on kaikkialla Suomessa oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan

riippumatta siitä onko köyhä vai varakas.

Jotta kaikki voisivat saada hoitoa myös tulevaisuudessa,

hoitajia ja lääkäreitä tulee kouluttaa lisää.

Henkilökunnan tulee myös viihtyä työssään.

 

Ruotsalainen kansanpuolue, eli RKP, haluaa, että hoito ja hoiva

sujuvoituvat kun hyvinvointialueet vastaavat niistä.

RKP haluaa, että myös pienet sairaalat ovat tärkeitä

uusilla hyvinvointialueilla.

Siten ihmiset voivat saada

sairaanhoitoa lähellä kotiaan.

 

Perusterveydenhuollon vastaanotolle on saatava aika seitsemän vuorokauden kuluessa.

RKP pitää tärkeänä myös

yhdenvertaisia mielenterveyshuollon palveluja.

RKP kokee, että julkisten palvelujen

lisäksi tarvitaan myös yksityistä terveyden- ja sairaanhoitoa

ja järjestöjen järjestämiä hoitoa ja hoivaa.

 

RKP:stä digitaalisten palvelujen

tulee helpottaa yhteydenpitoa hoitoon,

mutta myös ihmiskontaktit ovat tärkeitä.

 

RKP haluaa, että hyvinvointialueet ovat säästäväisiä.  

RKP ei halua että veroja korotetaan

SOTE-uudistuksen takia.

 

RKP haluaa, että palvelut ovat lähellä ihmisiä.

RKP haluaa säilyttää nykyiset terveyskeskukset

ja että kaikissa kunnissa on

terveys- ja sairaanhoitopalveluja.

 

Hyvinvointialueille siirtyy vastuu:

*perusterveydenhuollosta

*suun ja hampaiden hoidosta

*erikoissairaanhoidosta

*sosiaalihuollosta

*oppilas- ja opiskelijahuollosta

*vanhustenhuollosta

*mielenterveyspalveluista

*päihdehuollosta

*vammaispalveluista

*pelastuspalveluista.

 

Perusterveydenhuollon on oltava lähellä, kun tarvitset sitä

Sinun on sairastuessasi päästävä nopeasti hoitajan tai lääkärin vastaanotolle.

Sinun on myös saatava hammashoitoa sitä tarvitessasi.

Myös paperittomilla on oikeus

terveys- ja sairaanhoitoon.

 

Erikoissairaanhoidon on oltava kohtuullisella etäisyydellä ja hyvää

Lähimmän sairaalan on oltava kohtuullisella

etäisyydellä, kun tarvitset lääkäritason erikoissairaanhoitoa.

Sinun on voitava saada hoitoa siellä, eikä tulla heti

passitetuksi eteenpäin johonkin toiseen sairaalaan.

 

Suomen yliopistolliset sairaalat ovat tärkeitä ja

niillä on oltava riittävästi rahaa.

Keskussairaalat ovat tärkeitä toimivalle sairaanhoidolle.

 

Sosiaalihuollon on autettava oikealla tavalla ja oikea-aikaisesti

RKP haluaa, että apua on enemmän saatavilla, jotta kukaan ei syrjäydy

tai joudu kärsimään mielenterveyden ongelmista.

Ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan ennaltaehkäisevää toimintaa ja yhteistyötä.

 

Lapset, nuoret ja perheet

Lastenneuvolatoiminta on Suomessa hyvää.

Myös oppilashuolto, opiskelijahuolto ja lastensuojelu

ovat tärkeitä ja perheitä tukevia palveluja.

RKP haluaa, että neuvolatoiminta jatkuu

myös lapsen täytettyä kuusi vuotta.

RKP haluaa tukea lapsiperheitä ja vanhempia.

RKP on huolissaan synnytysosastojen määrän

vähentymisestä. Jokaiselle synnyttävälle

naiselle on löydyttävä paikka.

 

RKP on huolissaan koronapandemian johdosta huonosti

voivista nuorista.

Koulujen ja oppilashuollon välisen yhteistyön

on oltava toimivaa..

 

Vanhustenhuollon on taattava turvallinen vanhuus

Ikäihmisten osuus väestöstä kasvaa Suomessa.  

He ovat tärkeä yhteiskunnallinen voimavara.

Ikäihmisillä, jotka haluavat ja voivat asua kotona, on oltava siihen mahdollisuus.

Iäkkäille on tarvittaessa löydyttävä asumispalveluja läheltä.

RKP haluaa tukea omaishoitajia, koska

he tekevät tärkeää työtä ja huolehtivat monista vanhuksista.

Päihdehuollon on tarjottava apua ajoissa

RKP haluaa ehkäistä ennalta huumausaineiden ja alkoholin väärinkäyttöä.

Väärinkäyttäjien on saatava apua. Päihdehuolto on kytkettävä entistä  

paremmin mielenterveyspalveluihin.

 

Vammaispalvelujen on oltava osallistavia

RKP haluaa osallistavan yhteiskunnan, jossa kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti.

Vammaiselle henkilölle on annettava tärkeää tukea lähellä.

Kaikkien on voitava toteuttaa itseään ja

kaikkien itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava.

 

Pelastuspalvelut ovat yhteiskuntamme turva

RKP:stä kaikkialla maassamme on oltava hyvät pelastuspalvelut.

Henkilökunnan on oltava kielitaitoista.

Sopimuspalokunnat, VPK-toiminta ja  

vapaaehtoinen meripelastutoiminta ovat myös

tärkeitä Suomen pelastuspalveluille.

 

Kaikilla on oikeus korkealaatuiseen hoitoon ja hoivaan


Kaikkien oikeus hyviin hoito- ja hoivapalveluihin on taattava myös tulevaisuudessa, asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta. Ihmisen on oltava hoitopalveluissa keskiössä. On tärkeää, että sairaalla tai tukea tarvitsevalla on mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään. Koulutetun hoitohenkilökunnan saatavuus kummallakin kansalliskielellä on yksi Suomen keskeisistä tulevaisuuden kysymyksistä, ja meidän on panostettava sekä koulutuspaikkojen lisäämiseen että henkilökunnan työhyvinvointiin. Pääosa hyvinvointialueiden työntekijöistä...

Tutustu