Kaikilla on oikeus korkealaatuiseen hoitoon ja hoivaan

Kaikkien oikeus hyviin hoito- ja hoivapalveluihin on taattava myös tulevaisuudessa, asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta. Ihmisen on oltava hoitopalveluissa keskiössä. On tärkeää, että sairaalla tai tukea tarvitsevalla on mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään. Koulutetun hoitohenkilökunnan saatavuus kummallakin kansalliskielellä on yksi Suomen keskeisistä tulevaisuuden kysymyksistä, ja meidän on panostettava sekä koulutuspaikkojen lisäämiseen että henkilökunnan työhyvinvointiin. Pääosa hyvinvointialueiden työntekijöistä on naisia. Hyvinvointialueilla on näin ollen suuri vastuu tasa-arvoisen työnantajapolitiikan toteuttamisesta ja palkkatasa-arvon varmistamisesta.

RKP:lle on tärkeää, että hoitopalveluista tulee sujuvampia, kun hyvinvointialueet vastaavat sosiaali-, terveyden- ja sairaanhoidon palveluista. Meille on tärkeää, että saat tarvitsemasi hoidon ja avun, eikä sinua pallotella luukulta toiselle. Pienemmillä sairaaloillamme tulee olemaan keskeinen rooli uusilla hyvinvointialueilla ja niiden on voitava tarjota monipuolisia hoitopalveluja lähellä sinua. RKP haluaa, että pieniä sairaaloja niiden toimintojen alasajon sijasta kehitetään! RKP haluaa, että perusterveydenhuolto on niin lähellä sinua kuin mahdollista.

RKP:lle on tärkeää, että ehkäisevän terveydenhuollon ja kuntoutuksen merkitykseen kiinnitetään huomiota. Palveluja on oltava saatavilla ja niiden on oltava tarkoituksenmukaisia. Ehkäisevän terveydenhuollon tukipalveluja ja kuntoutusta tarvitaan vähentämään kärsimystä sekä edistämään sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä. Lisäksi ne ovat taloudellisesti tarkoituksenmukaisia terveydenhuollon kustannusten vähentämiseksi.

Hoitotakuiden on täytyttävä. RKP:lle yhdenvertaiset mielenterveyspalvelut, joihin myös psykoterapia kuuluu, ovat tärkeitä. Sinun on saatava aika perusterveydenhuollon vastaanotolle seitsemän päivän kuluessa. Tarvitsemme yksityistä ja kolmatta sektoria täydentämään julkisia hoitopalveluja, jotta sosiaali- ja terveydenhuolto toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Palvelusetelien käyttöä tulisi lisätä aina sen ollessa tarkoituksenmukaista hoitojonojen lyhentämiseksi. Asiakkaalle ei saa syntyä kohtuuttomia kustannuksia hyvinvointialueen ohjatessa hänet yksityiselle sektorille. Palveluseteleitä tarvitaan etenkin nyt, kun jonot kiireettömään hoitoon ovat koronapandemian myötä kasvaneet.

Säätiöiden ja yhdistysten työn yhteiskunnallinen merkitys on äärettömän arvokas monilla alueilla maassamme esimerkiksi terveyttä edistävässä työssä ja vanhusten hoivakotien ylläpitäjinä. Siksi on tärkeää, että kolmannen sektorin toimintaedellytykset turvataan myös tulevaisuudessa. Kulttuurilla ja liikunnalla on lisäksi valtava merkitys hyvinvoinnillemme ja kansanterveydelle.

Digitaalisten palveluiden tulee helpottaa yhteyden ottamista hoidon saamiseksi. Meidän on kuitenkin muistettava, ettei sähköinen asiointi voi korvata henkilökohtaisia palveluja. Digitaalisten palveluiden kehittämisessä on huomioitava eri käyttäjät, esimerkiksi sellaiset henkilöt, joilla on heikot digitaaliset taidot.

Kuntien ja hyvinvointialueiden välisen yhteistyön on toimittava, kun palveluja siirretään uusille hyvinvointialueille. Kuntien käytössä tänään olevat kiinteistöt tulevat suuressa määrin olemaan käytössä myös jatkossa, ja onkin tärkeää, että ne ovat tarkoituksenmukaisia ja hyvässä kunnossa. Myös julkiseen liikenteeseen liittyvät kysymykset tulevat ajankohtaisiksi. Palvelupisteisiin on voitava päästä tarkoituksenmukaisella tavalla, mikä edellyttää liikenteestä vastaavien viranomaisten välistä hyvää yhteistyötä.

Peräänkuulutamme vastuullista talouspolitiikkaa kaikilla hyvinvointialueilla. RKP ei halua uudistuksen johtavan kokonaisveroasteen nousuun. Kestävyyden on oltava tunnusomaista kaikelle hyvinvointialueiden toiminnalle esimerkiksi kilpailutuksissa. Monilla pienemmillä paikallisilla yrityksillä on tänään vaikeuksia menestyä suurissa julkisissa kilpailutuksissa.

Haluamme kestävän kehityksen ja ympäristön sekä lähituotettujen palvelujen ja tuotteiden tukemiseksi ja asukkaiden hyvien lähipalvelujen turvaamiseksi luoda pienille ja keskisuurille yrityksille paremmat edellytykset osallistua kilpailutuksiin.

Suomen ruotsalainen kansanpuolue haluaa:

 • että palvelut ovat lähellä sinua. Haluamme turvata nykyiset terveyskeskukset ja, että kaikissa kunnissa terveydenhuoltopalvelut ovat helposti saatavilla
 • panostuksia sekä ruotsin- että suomenkielisen hoitohenkilökunnan rekrytointiin
 • että myös muiden kielien kuin suomen ja ruotsin taidosta palkitaan
 • että hyvinvointialueilla on käytössä riittävät kielilisät
 • että saamelaisten oikeus hoito- ja hoivapalveluihin omalla äidinkielellään turvataan
 • lisätä panostuksia työterveyden, työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen kehittämiseen, hyvään johtajuuteen, yhdenvertaisuuteen ja kilpailukykyisiin palkkoihin
 • että hyvinvointialueet seuraavat, miten koronapandemia on vaikuttanut sosiaali- ja terveydenhoitohenkilöstön hyvinvointiin, ja että alueet tukevat henkilökunnan hyvinvointia
 • että hyvinvointialueet laativat selkeästi aikataulutetun toimenpideohjelman sille, miten koronapandemian johdosta syntyneet puutteet korjataan
 • lisätä palvelusetelien käyttöä aina sen ollessa tarkoituksenmukaista
 • että kolmannen sektorin toimintaedellytykset turvataan
 • että digitaalisia palveluja kehitetään
 • että kuntien ja hyvinvointialueen välinen yhteistyö on toimivaa
 • että myös pienillä yrityksillä ja kolmannen sektorin toimijoilla on realistiset mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin muun muassa edistämällä osakilpailutuksia
 • että tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu ovat tunnusomaisia kaikelle hyvinvointialueen toiminnalle
 • että vaikuttamistoimielimillä ja kansalliskielilautakunnalla on tosiasialliset mahdollisuudet vaikuttaa
 • ettei yleinen veroaste nouse

Perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, oppilas- ja opiskelijahuolto, vanhustenhoito, mielenterveyshuolto, päihdehuolto, vammaispalvelut ja pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle.

Selkokielinen vaaliohjelma


Lähellä sinua – RKP:n aluevaaliohjelma 2022 Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto muuttuu. Eduskunta hyväksyi niin kutsutun SOTE-uudistuksen 23.6.2021. Kunnat eivät enää vuodesta 2023 alkaen järjestä hoitoa ja hoivaa. Niiden sijaan hyvinvointialueet järjestävät sosiaalihuollon, terveydenhuollon sekä pelastuspalvelut kaikkialla Suomessa.   Maa jaetaan 21 hyvinvointialueeseen. Pääkaupunki Helsinki ei kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen, vaan järjestää myös jatkossa kaikki sosiaali- ja...

Tutustu

Perusterveydenhuolto — lähellä sinua, kun tarvitset sitä


Sinun on sairastuttuasi saatava nopeasti aika lääkärille riippumatta siitä, missäpäin maatamme asut. Julkisten hoitopalvelujen on oltava lähellä sinua. Oikeus saada apua ja tukea välittömästi, kun niitä tarvitaan, on tärkeä, ja koskee myös suun ja hampaiden hoitoa. Myös paperittomilla on oikeus terveydenhuoltoon. Haluamme: että palvelut ovat lähellä sinua. Haluamme turvata nykyiset terveyskeskukset ja, että kaikissa kunnissa...

Tutustu