Hans Snellman

11

"Olen seutukunnan ääni uudessa hyvinvointialueen valtuustovaaleissa. Olen osaava, kokenut, määrätietoinen, yhteistyökykyinen ja päättäväinen ehdokas. Minulle tärkeät eettiset ohjenuorat ja arvot ovat mm; kohtele muita kuin itse haluat tulla kohdelluksi, oikeudenmukaisuus, avoimuus, rehellisyys, nöyryys ja suvaitsevaisuus. Hasse = Sinun ehdokkaasi vaalissa"

Hej ! Nimeni on Hans Snellman, kutsumanimeltäni Hasse, ja olen Rkp:n ehdokkaana tulevissa hyvinvointialueen valtuustovaaleissa. Vuodesta 1978 olen asunut Kokkolassa, Öjassa. Olen naimisissa Bodilin kanssa, meillä on 3 lasta ja 9 lastenlasta. Ammatiltani olen poliisipäällystöä, ylikomisario ja Pohjanmaan poliisilaitoksen lupapalveluyksikön johtaja. Olen työskennellyt poliisissa yli 40 vuotta. Viimeisen 30 vuoden aikana olen toiminut erilaisissa päällystö- ja johtajatehtävissä, joista 10 vuotta apulaispoliisipäällikkönä. Toiminta-alueena on koko Pohjanmaan poliisilaitoksen alue, Kristiinan-kaupungista Kokkolaan.
Olen suorittanut poliisipäällystön tutkinnon Poliisin ammattikorkeakoulussa ja hallintotieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.
Olen sosiaalinen ja minulla on kyky kuunnella. Uskallan sanoa sekä kyllä että ei ja uskallan seistä mielipiteitteni takana. Olen määrätietoinen, luova, huolehtivainen ja yhteistyöhaluinen.
Olen ehdokas, jolla on vankka kokemus erilaisista hallinnon alueista ja luottamustehtävistä, kuten (45 v) valtion hallinnossa, 37 v kunnan luottamustehtävissä, 10 kautta Kokkolan kaupunginvaltuustossa ja myös hallituksessa ja monissa kaupungin lautakunnissa. Olen ollut useampia kausia Kiurun päättävissä elimissä, K-P:n maakuntavaltuustossa, Soiten valtuustossa ja sen ruotsinkielisen osaston puheenjohtajana ja nyt hallituksen jäsenenä. Sen lisäksi olen ollut monta kautta Söfukin ja Centria ammattikorkeakoulun hallituksessa. Minulla on (26 v) kokemus kirkollisista luottamustehtävistä, 3 kautta Porvoon hiippakuntavaltuuston jäsenenä ja useita kausia Kokkolan yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana. Olen myös ollut useita kausia Folktingetin valtuutettuna, sen hallituksen jäsenenä ja hallintovaliokunnan jäsenenä.
Olen vastuuntuntoinen henkilö ja olen suuresti kiinnostunut yhteiskunnan asioista ja poliittisesta päätöksenteosta. Näilla kokemuksilla ja ominaisuuksilla asetun nöyrästi ehdokkaaksenne tulevissa hyvinvointialueen valtuustovaaleissa.
Ylen:n ja Iltalehden vaalikonesivuilla löytyy tämän lisäksi tietoa minun vastauksistani vaalikoneiden kysymyksiin ja perustelut niissä.
Perhe ja huvilaelämä ovat tietysti tärkeimmät asiat elämässä. Asumme huvilalla 3-4 kk ajan toukokuusta syyskuuhun saakka. Olen käytännönläheinen ihminen, askartelen aika paljon ja omistaudun käytännön tehtäville. Tykkään tehdä kädelläkin töitä. On kiva nähdä tuloksia omilla käsillä tehdyistä töistä. Kyseiset käytännön työ on hyvä rentoutumistapa hallinnon ja päätöksenteon arjessa.

Nimi: Hans Snellman
Syntymävuosi: 1955
Alue: Keski-Pohjanmaa
Kotipaikka: Kokkola, Öja
Titteli: Lupapalveluyksikön johtaja, ylikomisario
Sähköposti: hans.snellman@anvianet.fi
Puhelinnumero: 0503494638
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Perusterveydenhuolto

Sote-uudistuksessa perustason palveluja kuten perussairaanhoito, hammashoito, vanhusten hoivapalvelut, lastensuojelu sekä äitiys- ja lapsenneuvolan toiminnot vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön. Tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja että kielelliset palvelut toimivat säädetyllä tavalla. Palveluja kehitetään ja sovitetaan yhteen katkeamattomiksi palveluketjuiksi ja kokonaisuuksiksi. Toimintatapoja ja digitaalisia ratkaisuja kehitetään ihmislähtöisesti. Perusterveydenhuollossa on potilaiden valinnanvapaus kunnioitettava ja toteutettava lain ja sopimusten sallituissa puitteissa.
Hyvinvoiva kansa:
Saavutettua hyvinvointia pitää huoltaa ja hoitaa. Tämä tapahtuu tehokkailla ennaltaehkäisevillä panoksilla ja laadullisesti ihmisläheisellä sosiaali- ja terveyshuollolla sekä asiakaskeskitetyllä vanhusten hoidolla. Ajan vaatimus hoidolle ja hoivalle vaatii uusajattelua. Mielestäni tätä pystyy kilpailuttamaan siltä osin kuin se onnistuu vaarantamatta yksilön oikeutta laadulliseen hoitoon ja hoivaan. Kilpailuttamisen pitää perustua perusteelliseen selvitykseen ja taloudellisten näkökulmien analyysiin sekä laadullisiin tuloksiin yksilötasolla. Julkisen ja yksityisen sektorin välillä syntyneen kilpailun dynamiikan tulee edistämään kehitystä. Terve vuorovaikutus julkisen ja yksityisen sektorin välillä ajaa kehitystä eteenpäin. Tämä edellyttää kuitenkin dynaamisen ja demokraattisen yhteiskunnan jossa on avoimuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Sosiaalihuolto

Sosiaaliturva ja turvallisuus:
Hyvinvointialue on pystyttävä takaamaan kaikille yksilölle turvallisuutta, perusoikeuksia ja laadullisia palveluita. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tehostamisella viranomaisten, organisaatioiden ja eri toimijoiden taholta pystytään yhteiskunnan eri sektoreilla olennaisesti minimoimaan ja jopa ehkäisemään syrjäytymistä ja jopa ulkopuolisuutta. Tämän seurauksena pystytään olennaisiin säästöihin mm. sosiaali- ja terveyden huollossa. Rajaamalla alkoholijuomien ja huumausaineiden saatavuutta pystyttäisiin vähentämään yksilöllisiä haittavaikutuksia yksilön terveydelle.
Taattu turvallisuus tarkoittaa myös sitä, että niin hyvinvointialueen sosiaalihuollolle, pelastuslaitokselle kuin muille valtion viranomaisille turvataan resurssit niin, että palvelut ovat tasapuolisesti saatavilla ja että tehtävät pystytään hoitamaan asianmukaisesti.
Koko ennaltaehkäisevä työ sekä yhteistyö eri viranomaisten välillä pitäisi tehostaa niin, että kaikki turvallisuutta koskevat asiat voidaan erilaisten toimenpiteiden kautta hoitaa ja sen kautta ehkäistä kielteisiä seurauksia ja vahingollisia vaikutuksia vähentää. Tavoitteena pitää olla aikainen puuttuminen asioiden ottaminen mahdollisimman nopeaan käsittelyyn.
Luonnollinen osa yksilön turvallisuutta on, että yksilön perusluonteinen vapaus- ja oikeudet otetaan huomioon julkisessa hallinnossa ja palvelualueilla. Tähän kuuluu myös kielellinen palvelu. Kun hyvinvointialueella tapahtuu rakenteellisia muutoksia, pitää valmistelussa ja päätöksenteossa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kielelliset palvelut eri sektoreilla toimivat kaikin puolin tasavertaisesti sekä ruotsinkielisille että suomenkielisille asukkaille.
Ikääntyviä ihmisiä on tuettava tavalla joka antaa heille mahdollisuuden kehittyä ikääntyessään niin, että voivat tuntea itsensä turvallisena ja tekee heille mahdolliseksi asua kotona mahdollisimman pitkään. Vanhustenhoidon, kotihoidon ja kotisairaanhoidon hyvää tasoa on turvattava ja kehitettävä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Erikoissairaanhoito

Hyvinvointialueen erikoissairaanhoito jossa on vahva päivystävä keskussairaala kaikkine sektoreineen on turvattava ja kehitettävä. Erikoissairaanhoidon palvelut on oltava potilas/asiakaslähtöisiä. Yksilöllinen hoidon valintamahdollisuus on priorisoitava. Potilaan perustuslailliset oikeudet, kuten mm. potilaan oikeus saada hoitoa ja palvelua omalla äidinkielellään, on turvattava. Erikoissairaanhoito on oltava laadullinen ja kustannustehokas, hyvinvointialueen asukkaiden ja veronmaksajien parhaaksi ja hyödyksi. Hoitoketjut on oltava ennakoivia, yhdenvertaisia ja ehyet ihmisen tukena lähellä arkea. Arvostava ja arvostettu ja osaava henkilöstö on strateginen painopiste ja perusta toiminalle.
Erikoissairaanhoito on organisoitava ja toteutettava hyvässä yhteistyössä yli kaikki kuntien, hyvinvointialueiden ja maakuntien rajoja. Hyvinvointialueiden toimintojen organisoinnissa ja sopimusten laadittaessa Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden palveluiden järjestelyistä, on kiinnitettävä erityistä huomiota Kruunupyyn kuntalaisten mahdollisuuteen saada jatkossakin sitä hoito ja palvelua kun ovat ennenkin saanet Soitessa. Tulevissa yhteistoiminta ja sopimusneuvotteluissa Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa, on niin ikään luotava todelliset edellytykset myöskin Pietarsaaren seudun asukkaille, huomioiden valinnanvapautta, saada jatkossakin hakea hoitoa Kokkolasta. Tehokas yhteistyö ja positiivinen sopimus luo edellytyksiä molemmille kieliryhmille jatkuvaan asiakaslähtöiseen valinnanvapaaseen hoitoon myös Kokkolassa, sekä Kokkolalaisille, Kruunupyyläisille ja Pietarsaaren seudun asukkaille. Täten takuu nykytasoille erikoissairaanhoidolle ja kielelliselle palveluille turvataan pitkälle tulevaisuuteen.


Lue lisää vaaliohjelmasta ›